نویسنده = ابوالحسن فقیهی
طراحی الگوی مدیریت توسعه گردشگری عشایری با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری

دوره 14، شماره 53، آبان 1400، صفحه 5-27

10.22111/jmr.2021.39197.5539

محمود ضیائی؛ ابوالحسن فقیهی؛ اصغر طهماسبی؛ ولی نعمتی


اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی

دوره 11، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 5-31

10.22111/jmr.2019.4514

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی‌اردکان؛ حسن قالیباف ‌اصل؛ اصغر اسدی