نویسنده = عباسعلی رستگار
تعداد مقالات: 2
1. سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 5-25

10.22111/jmr.2020.34732.5115

محمد شهاب شیبانی فر؛ سید مهدی الوانی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد


2. ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 5-30

10.22111/jmr.2019.27715.4305

حسین شول؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر