نویسنده = کامران فیضی
چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات

دوره 10، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 35-62

10.22111/jmr.2018.3716

کامران فیضی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ مهدی محمودصالحی