نویسنده = علی اصغر پورعزت
رصد ویژگی‌های استادان مشتاق دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 15، شماره 56، مرداد 1401

10.22111/jmr.2022.40582.5654

افسانه دهقانپور فراشاه؛ علی اصغر پورعزت؛ علیرضا دهقانپور فراشاه


خط مشی گذاری برای توسعه سرمایه انسانی تاب آور در مواجهه با بحران

دوره 14، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 5-34

10.22111/jmr.2021.34144.5069

فاطمه نجارشمس؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ جمشید معصومی


رصد عوامل مؤثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 12، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 5-35

10.22111/jmr.2020.31939.4817

افسانه دهقانپور فراشاه؛ علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی پور؛ رضا واعظی