نویسنده = نورمحمد یعقوبی
ارائه الگوی استقرار پزشکی از راه دور در بیمارستانهای منتخب جنوب شرق ایران با استفاده از روش فراترکیب

دوره 17، شماره 63، فروردین 1403، صفحه 273-300

10.22111/jmr.2024.45712.6008

حسین شجاعی فرح آبادی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ یوسف مهدی پور


شناسایی کدهای‌مدیریتی چارچوب‌جامع امنیت‌سایبری مرکز‌داده بر اساس الگویNIST با رویکرد یکپارچه و هوشمند

دوره 15، شماره 57، آذر 1401، صفحه 113-142

10.22111/jmr.2022.42211.5774

احمد کاظمی؛ علی معینی؛ سعید روحانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ حمیدرضا یزدانی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار

دوره 15، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 93-123

10.22111/jmr.2022.40358.5640

وحید پیغان؛ نورمحمد یعقوبی؛ عالمه کیخا