پژوهش های مدیریت عمومی (JMR) - فرایند پذیرش مقالات