پژوهش های مدیریت عمومی (JMR) - بانک ها و نمایه نامه ها