اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

yazdaniathamoon.usb.ac.ir

سردبیر

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
nm.yaghoubiatgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر عبدالمجید ایمانی

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/imani/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
abdolmajidimaniatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر کامران فیضی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9692756/
------attest.com

دکتر آرین قلی پور

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~agholipor
agholiporatut.ac.ir

دکتر سعید مرتضوی

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

mortazavi.profcms.um.ac.ir/
mortazaviatyahoo.com

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/ebrahimi
---attest.com

دکتر مهدی کاظمی

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

academicstaff.uk.ac.ir/makazemi
mehdikazemiatgmail.com

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
nm.yaghoubiatgmail.com

دکتر باقر کرد

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/bkord/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
baqerkordatyahoo.co.uk

ویراستار ادبی نشریه

دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

yazdaniathamoon.usb.ac.ir

دکتر عبدالوهاب پورقاز

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/pourghaz/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
w.pourghazatyahoo.com

دکتر عبدالمجید ایمانی

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/imani/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
abdolmajidimaniatgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر باقر کرد

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/bkord/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
baqerkordatyahoo.co.uk

کارشناس نشریه

معصومه قنبری

کارمند دانشگاه سیستان و بلوچستان

ghanbari236atgmail.com