دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 5-273 (مقاله پژوهشی ) 
2. ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی

صفحه 33-59

شاپور شرافت؛ احمدعلی خائف الهی؛ آرین قلی پور؛ حسن دانایی فرد