دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 5-164 
1. بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره

صفحه 5-31

علی اصغر پور عزت؛ مینا سادات هاشمی کاسوایی


3. مدیریت تسهیلات اعتباری با استفاده از توسعه تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 53-74

طاهره علی حیدری بیوکی؛ حسن خادمی زارع؛ حسن حسینی نسب