دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 5-180 
1. قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی

صفحه 5-25

یوسف رمضانی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ غلامرضا ملک زاده


6. رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 107-129

اسدالله الوندی زاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید مسلم سید الحسینی


8. تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش

صفحه 153-180

علی خالق خواه؛ حبیب ابراهیم پور؛ سید محمد سید کلان