بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.682

چکیده

      تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر شیراز انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری شیراز به تعداد 43 نفر می­باشد. که از نمونه­گیری ساده تصادفی استفاده شده است و تعداد نمونه باتوجه به جدول مورگان تعداد 38 نفر می­باشند. در این پژوهش از پرسشنامه­ی فراموشی سازمانی هدفمند محمودوند و پرسشنامه چابکی سازمانی حسینی استفاده شده است. روایی آن به وسیله کارشناسان تایید شده است و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر85/. و 96/. می­باشد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی داده­ها از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و برای تجز و تحلیل استنباطی  داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، استفاده شده است. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین مؤلفه­های یادگیری زدایی از ابعاد فراموشی سازمانی با همه مولفه­های چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین مولفه اجتناب از عادتهای بد با مولفه­های فناوری و بازار از مولفه­های چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ولی بین مولفه اجتناب از عادتهای بد با سایر مولفه­های چابکی از جمله ادغام، تیم­سازی، کیفیت، تغییر، توسعه منابع و رفاه کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ‫رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن می­دهد که ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ هدفمند ﭘﯿﺶ­ﺑﯿﻨﯽ خوبی را ازچابکی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در بین مولفه­های ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ هدفمند مولفه یادگیری زدایی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را از چابکی سازمانی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Relationship between Targeted Organizational Forgetting and Organizational Agility

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between targeted organizational forgetting and organizational agility in electronic Industry in Shiraz. The methodology that used in this study was a descriptive  correlation The study population is consisted all staff 43 people of the organization of  information technologies and communication in Shiraz Municipality. In this study Mahmoudvand’s questionnaires of targeted organizational forgetting and Hosseini’s questionnaires of organizational agility have been used. To  determine  the validity, the judgments and the feedback of professors and experts in the set. Reliability of  this questionnaire by using Cronbach's alpha was calculated 0.85 and 0.96, respectively. In this study, Simple random sampling was used and the sample size is 38 people according to Morgan table. To describe Data the frequency, percentage, mean, standard deviation, And For data analysis, Pearson correlation, regression is used Pearson correlation analysis showed that there are significant and positive relationship Between the Unlearning component of organizational forgetting dimensions with all of organizational agility components Also there is a significant and positive relationship between avoid bad habits component with technology and market components of organizational agility. But there is no significant relationship between bad habits Components with other agility components such as integration, team building, quality, change, development and welfare of employees.  And so the results regression test show that targeted organizational forgetting targeted institutional has have a good predictor of organizational agility And that between targeted organizational forgetting components, unlearning component had the most predictive of organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational forgetting
  • Organizational Agility
  • information and communication technology
  • Electronics Industry

منابع فارسی

1-  اﻟﻮاﻧﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی، ﻧﺎﻃﻖ، ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ و ﻓﺮاﺣﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی.(1386). «ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره 5، ﺻﺺ 35-70.

2-  ﺟﻌﻔﺮ ﻧﮋاد، اﺣﻤﺪ؛ ﺷﻬﺎﯾﯽ، ﺑﻬﻨﺎم(1386)، «ﭼﺎﺑﮑﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺎﺑﮏ»، ﺗﻬﺮان : ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﺸﺮ

3-  ﺟﻼﻟﯽ، رﺿﺎ؛ ﺧﺴﺮواﻧﯽ، ﻓﺮزاﻧﻪ.( 1389). « ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮان در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ‫ﮐﺎر»، ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻮل، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره 4، ﺻﺺ 98-117.

4-  ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺰﯾﺰی، ﻧﺎدﯾﺎ، ﻋﺼﻤﺘﯽ، ﻣﺤﺪﺛﻪ دﺧﺖ، ﻣﺮادی، ﺷﯿﻤﺎ.(1388) .« ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ در ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ»،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺷﻤﺎره 60: 317-330.

5-  ﺭﺍﺣﺖ ﺩﻫﻤﺮﺩﻩ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ. (1390). «ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ:ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ)»، ﭘﺎﻳﺎﻥ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ.

6- ربیعی، ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﺸﺒﮑﯽ، اﺻﻐﺮ.(1388). « ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ(اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ):اﮐﺴﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ‫درﺳﺎزﻣﺎن»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪرس ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، دوره 13، ﺷﻤﺎره 4: 194-218 .

7- ﺳﻨﮕﻪ، ﭘﯿﺘﺮ.( 1384).« ﭘﻨﺠﻤﯿﻦﻓﺮﻣﺎن: ﺧﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه»، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻤﺎل ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ‫روﺷﻦ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻖ.

8-  ﻋﺪﻟﯽ، ﻓﺮﯾﺒﺎ.(1389). « ﯾﺎدﮔﯿﺮی زداﯾﯽ: راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ»، ﻣﺠﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی آﻣﻮزش، دوره ‫3، ﺷﻤﺎره 1: 17-21.

9- محمودوند، محمود. (1390). «بررسی رابطه فراموشی سازمانی با تغییرات سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان»، ﭘﺎﻳﺎﻥ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آموزشی، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ.

 

منابع انگلیسی

1- Arteta B.M & Giachetti, R.E.(2004). A measure of agility as the complexity of enterprise sy0stem. Robotics and computer integrate manufacturing, No. 200. PP 495-503.

2- Bottani, Eleonora.(2009).A fuzzy QFD approach to achieve agility.  International journal of production economics.

3-Casey, Andrea j and Fernando olivera. (2011). Reflections on organizational memory  and forgetting, Journal of management inquiry, Vol. 1, pp. 1- 6.

4- Civi,E .(2000).Knowledge management as a  competitive  asset: a  review ,Marketing  Intelligence & Planning, Vol.18, No. 4, pp. 166-74.

5-Goldman, S. & Nagel, R. (1993). "Management, Technology, and Agility: The Emergence of new Era in Manufacturing". International Journal of Technology Management. Vol. 8. No. 1/2. Pp. 18-35.

6-Easterby-smith, mark and Marjorie a, lyles.(2011).In praise of  organizational  forgetting, Journal of management inquiry, Vol.1, pp.1-6.

7- Fernandez, Vicenc and Sune, Albert. (2008), Organizational Forgetting and its Causes: an Empirical Research, Universitat Politecnica de Catalunya.

8- Holan, Pablo martin de and nelson Philips.(2004).Organizational  forgetting as strategy,sage publications(London,thousand oaks,ca and new delhi),vol 2(4),pp.423-433. 

9- Holan, Pablo martin de and nelson Philips & Thomas b. Lawrence. (2004). Managing organizational forgetting, Mit sloan management review, Vol. 45, No. 2, pp.45-51.

10- Jackson, M & Johansson,C. (2003). An  agility analysis from production system perpespective .international Manufacturing Systems Vol.14,No 6. PP 482-488 .

11- Jiang, Yun and Fu qiang.(2010).Management of  organizational  forgetting  in constraction  of  organizational  absorptive capacity, E-product E-service and E-Entertainment(ICEEE), ISBN. 9781424471591, pp.1-6.

12- Lin, Ching-Torng & Chiu, Hero & Tsen, Yi-Hong. (2006a). Agility evaluation using fuzzy logic. Int.J.Production Economics, Vol. 101. PP. 353-368 .

13- Sharifi,  H  and  Zhang,  Z  (2001):  Agile  manufacturing  in  practioce:  Applica3on of a methodology, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No.5/6, pp.772-794.

14- Sharifi,  H;  Zhang,  Z.  (1999).  A  methodology  for  achieving  agility  in  manufacturing  organiza3on:Anintroduc3on, Interna3onal Journal of Produc3on Economics, Vol .62, P .7-22.2.

15- Sharp,  J.M.,  Irani,  Z.,  Desai,  S.(1999), Working towards agile  manufacturing  in  the  UK  industry, International Journal of Production Economics, Vol.62, PP.155-169.

16-Yusef,Y,Y,Sharhadi,M,Gunasekaran,A,(1999),Agile manufacturing  : The drivers ,concepts and aJributes,Interna3onal Journal of Produc3on Econimics, vol.62,pp33-43.

17-Zeng, Junjian and Chen, chunhua., (2010). The Relationship between Intentional Organizational Forgetting and Organizational  Innovation:  The  Mediating Effect of Organizational Learning Capability. School of  Business Administration South China University of Technology Guangzhou, China.

18- Zhang. Z &  Sharifi,  H. (2000) . A methodology for achieving agility in manufacturing organization. International Jouurnal of operation & production management, No 20, vol 4. Pp 496-512.