شایستگی های منابع انسانی و رابطه آنها با استراتژی¬های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت ملی پتروشیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.679

چکیده

       این مقاله به بررسی رابطه شایستگی­های منابع انسانی با استراتژی­های کسب و کار و استراتژی­های منابع انسانی پرداخته است. در این راستا دفتر مرکزی شرکت ملی پتروشیمی در تهران به عنوان جامعه مورد مطالعه بوده که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 218 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون­های آماری رگرسیون و همبستگی استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار گرفت، بنابراین استراتژی­های کسب و کار بر استراتژی­های منابع انسانی تأثیر مثبت و مستقیم دارند. فرضیه­های دوم و سوم تحقیق نیز پذیرفته شدند، در نتیجه  استراتژی­های کسب و کار و منابع انسانی، شایستگی­های منابع انسانی را به طور مثبت و مستقیم تحت تأثیر قرار می­دهند. همچنین این تحقیق نشان داد که استراتژی تمایز در مقایسه با استراتژی رهبری هزینه با شایستگی­های منابع انسانی رابطه قوی­تر و منسجم­تری دارد. بنابراین بر اساس این یافته­ها پیشنهاد می­گردد که سازمان مربوطه استراتژی­های کسب و کار و منابع انسانی خود را همسو ساخته، در جذب و مدیریت استعدادها دقت کند و به منابع انسانی خود برای کسب شایستگی­های منابع انسانی کمک نموده و از آنها حمایت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Resource Competencies and Their Relationships with Business and Human Resource Strategies

چکیده [English]

This paper has examined the relationship between human resource competencies with business strategies and human resource strategies. In this regard, Office of Iranian Petroleum Company in Tehran was as a study population and 218 subjects were selected from managers and senior executives with using a stratified random sampling. This study was a descriptive – analytical research. Regression and correlation tests were used In order to test hypotheses. The results showed that the first research hypothesis was confirmed, Therefore business strategies have a direct and positive impact on human resource strategies. The second and third hypotheses also were accepted, As a result, business strategies and human resource strategies influence human resource competencies positively and directly. This research also showed that Differentiation strategy has a stronger and more cohesive relationship with human resources competencies in Compared with Cost leadership strategy. Therefore, based on these findings, is suggested that the organizations align their business and human resource strategies, to precise Attract and manage its talents and help for its human resources to obtain human resource competencies and support them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategies
  • Human resource competencies and Human Resource strategies
منابع فارسی

1-آرمسترانگ، مایکل (1390)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه سید محمد اعرابی و امید مهدیه، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

2-استوارت ال گرگ؛ براون جی کنت (1389)، ترجمه سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی، مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عمل، انتشارات مهگامه، چاپ اول.

3-الریش دیو - بروک بنک وین - جانسون دنی- سندهولتر کورت- یونگر جان؛ (1388)، شایستگی­های منابع انسانی شناخت عمیق تعامل افراد و کسب و کار، ترجمه مسعود بینش و افشین دبیری، چاپ اول، تهران،  انتشارات سرآمد.

4-الریش دیو؛ (1388)، رهبری منابع انسانی، ترجمه بهروز قلیچ لی، چاپ اول، تهران، انتشارات سرآمد.

5-بامبرگر پیتر؛ مشولم ایلن (1389)، استراتژی منابع انسانی: تدوین، اجرا، آثار؛ ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، چاپ سوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی. 

6-بکر برایان؛ هیوزلید مارک؛ اولریش دیو (1388)، روش های ارزیابی متوازن منابع انسانی، ترجمه پرویز احمدی و لقمان رحمان پور، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی. 

7-حسن پور، اکبر؛ عباسی، طیبه(1388)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، چاپ اول، تهران، نشر یکان. 

8-خراسانی محمد؛ کاردار سعید؛ کاردار جمشید؛ خلقی علی(1386)، مدیریت استراتژیک: رقابت و جهانی سازی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

9-ویلن توماس ال، هانگر دیوید جی (1389)، مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار، ترجمه سید محمد اعرابی و هاشم آقازاده، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی. 

 

منابع انگلیسی

1-Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17, 99-120.

2-Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., Quinn Mills, D., & Walton R. E. (1985). Human Resource Management. New York: The Free Press.

3-Chiang, C.S. (2004), ‘The Impacts of Business Strategy and Compensation Strategy on Organizational Performance,’ unpublished Master’s thesis, Soochow University, Taiwan.

4-Deal, T and Kennedy, A (1982) Corporate Cultures, Addison-Wesley, Reading, MA.

5-Huang, T.C. (2001), ‘The Effects of Linkage between Business and Human Resource Management Strategies,’ Personnel Review, 30, 2, 132–151.

6-Lee, Feng-Hui; Lee, Tzai-Zang; Wu, Wann-Yih; (2010), the relationship between human resource management practices, business strategy and firm performance: evidence from steel industry in Taiwan; The International Journal of Human Resource Management, 21: 9, 1351-1372.

7-Liao, Y.S. (2005), ‘Business Strategy and Performance: The Role of Human Resource Management Control,’ Personnel Review, 34, 3, 294–309.

8-Miles, R., and Snow, C.C. (1984), ‘Designing Strategic Human Resource Systems,’ Organizational Dynamics, 13, 1, 36–52.

9-Miles, R.E., & Snow, C.C. (1978). Organizational Strategy, Structure and Process. McGraw-Hill: New York.

10-Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., and Wright, P.M. (2006), Human Resource Management (5th ed.), New York: McGraw-Hill.

11-Ouchi, W G (1981) Theory Z, Addison-Wesley, Reading, MA.

12-Piore, M. and C. Sabel (1984). The second industrial divide. New York, Basic Books.

13-Prahalad, C.K., Hamel, Gary (1990):  The core competence of the corporation, Harvard Business Review, Vol. 68, No. 3, p79-91.

14-Porter, M.E. (1985), Competitive Advantage, New York: Free Press.

15-Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: Free Press.

16-Sang Long, Choi; (2008), Examining Human Resource Competencies and Their Relationship to the Success Factors of HR Profession, J. Serv. Sci. & Management, 1: 259-265.

17-Sang Long, Choi; (2009), The Effect of the Demographic Factors on the Competency of HR Practitioners in Malaysia, European Journal of Social Sciences – Volume 12, Number1.

18-Truss, C., & Gratton, L. (1994). Strategic human resource management: A conceptual approach. International Journal of Human Resource Management, 5, 663–686.

19-Tyson, S (1987) The management of the personnel function, Journal of Management Studies, September, 523–32

20-Ulrich. D, Brockbank, W, Johnson, D, Sandholtz, K & Younger, J. (2008). HR Competencies: Mastery at the Intersection of People and Business, the RBL Institute, the Society for HRM.

21-Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., &Younger, J. (2007). Human resource competencies: Responding to increased expectations. Employment Relations Today, 34 (3), 1-12.

22-Yeung Arthur, Woolcock Patricia, Sullivan John; (1996), Identifying and Developing HR Competencies for the Future, the California Strategic Human Resource Partnership Human Resource Planning. Volume 19. Number 4. 48-58.