بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.661

چکیده

     یکی از مهمترین خصیصه­های هر سازمان برای کار در شرایط متغیر امروزی، داشتن افرادی است که مایلند در تغییرات موفقیت­آمیز سازمان مشارکت داشته باشند، یعنی همان رفتار شهروندی سازمانی را بروز دهند. در این پژوهش سیرت نیکو به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شد و نمونه­گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بود که برای سنجش رفتار شهروندی از پرسشنامه ارگان (1988) و برای سنجش سیرت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تایید مدل از مدل معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Amos18 و SPSS18  استفاده شد. نتایج نشان داد که سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان تأثیر مثبت  دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Managers’ Good Character on Staff’s Organizational Citizenship Behavior (case study: Isfahan University)

چکیده [English]

One of the most important features for each organization in today's changing conditions is having individuals who wish to participate in the successful organization changes; namely showing organizational citizenship behaviors.  In this study, the good character was considered as a factor influencing organizational citizenship behavior. The goal of this study was to investigate the effect of managers’ good character on staff’s organizational citizenship behaviors in Isfahan University. Statistical population was Isfahan University staff. Sample size was determined using Cochran's formula and Sampling was conducted randomly. Data collection tool was questionnaire including Organ questionnaire (1988) for evaluating organizational citizenship behaviors and a researcher-made questionnaire for evaluating good character. Structural equation model was applied to confirm research model; also for data analyzing, Amos18 and SPSS18 softwares were used. Results showed that managers’ good character has a positive impact on staff’s organizational citizenship behavior in Isfahan University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • character
  • Good Character
  • Honesty
  • Organizational Citizenship Behavior
منابع فارسی

1-رابینز. استیفن و جاج. تیموتی، (1389)، رفتار سازمانی، (مهدی زارع)، تهران: انتشارات نص.   

2- زارعی متین، حسن و احمدی، فریدون، (1388)، نقش دانشگاه در توسعه رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، دوره 13، شماره 1، صص 44-22.

3-سید نقوی، میرعلی و جعفری فارسانی، جواد، (1389)، رابطه بین کیفیت ادراک شده در سبک رهبری رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 56، صص 126-115.

4-سیدجوادین، سیدرضا و جاویدان نژاد، هومن ، (1385)، بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.

5-قاسمی، وحید، (1389)، مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: جامعه شناسان.

6-مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، (1390) ، پژوهشنامه مدیریت، جلدسوم، تهران: انتشارات راهدان.

7-نصر اصفهانی، علی (1389)، سنجش سیرت نیکوی مدیران، چشم اندازمدیریتدولتی، دوره 1، شماره 1، صص 127-115.

 

منابع انگلیسی

1-Cawley, M.J., Martin J.E. and Johnson J.A. (2000), A virtues approach to personality, Personality and Individual Differences, 28, 997-1013.

2-DeNicolis,    Bragger J., O.  Rodriguez–Srednick and E.J.  Kutcher  and  L. Indovino and E.  Rosner ,(2005), Work-Family Conflict, Work-Family Culture, and Organizational Citizenship Behavior Among Teachers, Journal    of  Business and Psychology , 20, 303-323.

3-Doty, Joseph ,(2008), Sports Build Characters, Journal of College and character Dynamics, 2, 3,13–23.

4-Flanagan, J.C. (1949). Critical requirements: A new approach to employee evaluation. Personnel Psychology, 2, 419–425.

5-Hartshorne, H.,  M.A. May ,(1928), Studies in the Nature of Character; Vol. 1: Studies in Deceit, Macmillan, New York, NY

6-Hartshorne, H., M.A. May ,(1929), Studies in Service and Self-Control, Macmillan, New York, NY.

7-Hybels, Bill ,(2008), Character, Viewable;  at: www. Christian book. Com.

8-Maxwell, John ,(2005), Communicating with Character; viewable at: www.euquest.com.

9-McCullough, M.E.,  C.R. Snyder ,(2000), Classical sources of human strength: revisiting an old home and building a new one, Journal of Social and Clinical Psychology, 19, 43-55.

10-Michigan State Board of Education ,(2004), Policy on Quality Character Education; Viewable at: www.Character.Org.

11-Organ D.W., Ryan K.(1995), A meta-analytic of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior, Journal of Personnel Psychology, 48, 4, 1995.

12-Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

13-Peterson, C., M. E. P. Seligman ,(2004), Character strengths and virtues: A handbook and classification; New York: Oxford University Press/Washington, DC: American Psychological Association.

14-Peterson, Christopher ,(2008), Character Development; Viewable at; www.education planner.org/education.

15-Peterson, Christopher, and Seligman ,(2004), Character Strengths And Virtues: A Handbook and Classification; First Edition, Oxford University Press

16-Sarros, James, Brian Cooper and Anne Hartican ,(2006)»Leadership And Character«; Leadership And Organizational Development Journal", 27, 8,682-699.

17-Thun,  Balliett ,  E. Kevin  Kelloway ,(2011), Virtuous Leaders: Assessing Character Strengths in the Workplace, Canadian Journal of Administrative Sciences, 28, 270–283.

18-Tjeltveit, A.C. (2003), implicit virtues, divergent goods, multiple communities, AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST, 47,4, 395-414.

19-Wright, T. A. (2010b), Much more than meets the eye: The role of psychological well-being in job performance, employee retention and cardiovascular health,Organizational Dynamics, 39, 1, 24-36.

20-Zenger, John and Joseph Folkman (2004), The Handbook For Leaders, First Edition, New York, NY: Mc Graw- Hill.