بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2011.649

چکیده

مدیریت دانش به عنوان یک رویکرد که بر اساس آن سازمان به شناسایی، خلق، دست یابی و بکارگیری دانش به منظور بهبود و ارتقاء بهره­وری در سازمان می­پردازد، معرفی می­گردد. امروزه نقش و اهمیت مدیریت دانش بیش از پیش آشکار شده و اجرای موفق آن می­تواند تأثیر بسزایی در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان داشته باشد، از اینـرو شناخت عواملی که باعث تسهیل در پیاده­سازی مدیریت دانش  می­گردد و نیز بکارگیـری ایـن عوامل، می­تـواند یک نقشه و راهنما بـرای مدیـریت بهتر آن باشد.  در این پژوهش عوامل تسهیل کننده مدیـریت دانش در سازمان مدیـریت بحـران کشور و ادارات کل تابعه آن ، با استفاده از متغیرهای فناوری اطلاعات ، استراتژی ، ساختار و فرهنگ ، شناسایی و رتبه بندی گردیده­اند بـرای تجـزیه و تحلیل داده­ها در ایـن پـژوهش از آزمون­های همبستگی پیرسون ، فریدمن، One-sample T test و تحلیل عاملی ، استفاده شده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، از دید پاسخ دهندگان، در بین عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش ، عوامل فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی برای تسهیل مدیریت دانش معنی دار بوده و در عوامل استراتژی و ساختار ، بعنوان عامل تأثیرگذار بر تسهیل مدیریت دانش ، معنی داری وجود ندارد. از میان چهار متغیر مورد بررسی، فرهنگ سازمانی مهمترین عامل تأثیرگذار جهت تسهیل مدیریت دانش و عامل استراتژی کمترین اهمیت را بر تسهیل مدیریت دانش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Facilitating Factors of Knowledge Management (KM) in Disaster Management Organization

چکیده [English]

Knowledge Management (KM) is a new approach that organizations use to recognize, create the knowledge and improve their productivity based upon.  Nowadays, the role and importance of KM is more obvious than ever, and its successful implementation can have a crucial impact on productivity and performance of an organization. Therefore, recognition of the facilitating factors of KM and applying those factors could be used as a guideline for a better knowledge management. In this study, the facilitating factors of KM in the National Disaster Management Organization and all its affiliated offices were identified and ranked by using Information Technology, Strategy, Structure and Culture variables. The Pearson correlation analysis, Friedman, One-sample T test and Factor Analysis were used in this study for data analysis. According to the surveys, among all facilitating factors of KM, the Information Technology and Organizational Culture were identified as the effective factors while Strategy and Structure were not so effective. In this way, The Organizational Culture was found to have the most important role among the four subject variables in this study and the Strategy was ranked as the least important variable in facilitating the KM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilitating Factors
  • Information Technology
  • Knowledge Management
  • organizational structure
  • Organizational Culture
منابع فارسی

1- اخوان وهمکاران (1389) توسعه فرآیندهای مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش ، فصلنامه علمی–پژوهشی–سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره2،ص113-101.

2- اخوان ، پیمان و باقری ، روح اله (1389) مدیریت دانش از ایده تا عمل ، چاپ دوم ، تهران ،  انتشارات آتی نگر .

3- امیرخانی ،امیرحسین و عالی ، سلماز و عسکری ، فروغ (1389) نگاهی به مدیریت دانش و عوامل موثر بر آن، ماهنامه ارتباط علمی

4-ال میر ولانگدون م(1383) نسل چهارم تحقیق و توسعه مدیریت دانش در برنامه ریزی منابع بنگاه برای موفقیت پروژه, اولین کنفرانس IT, صفحات 8-11 .

5-بهتری نژاد،الهام (1390) مطالعه نقش مولفه های راهبردی و تاکتیکی مدیریت دانش بر هوش سازمانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان .

6- جعفری ، مصطفی و اخوان ، پیمان ، طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت ، فصلنامه اطلاع رسانی - آموزشی و پژوهشی مدیریت فردا ، سال سوم ، شماره 13 و 14 ، ص 32-23 .

7-حسن زاده ، محمد (1388) بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران ، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار ، سال شانزدهم ، شماره 35 ، ص 11-28

8-سرلک، محمدعلی و مقدسان، محمدحسین و روستایی، محمد (1389) فناوری اطلاعات تسهیل­کننده­ای برای ارتقاء مهارت­های سازمان

9-شفیع زاده،حمید( 1386) مدیریت دانش ; نظریه­ها، فناوری­ها و رویکردها ، رشد فناوری ، شماره 13 ، ص 38

10-لیبووتیز, ترجمه سید ناصر علوی (1387) مدیریت دانش,آموختن از مهندسی دانش. انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

منابع انگلیسی

1-APQC,Knowledge Management Executive Summary,Consortium Benchmarking Study Best-Practice Report,American Productivity & Quality Center,Houston,TX,(1999,accessed October,2003).

2-Bennett.R,H.Gabriel (2007) ,Organizational Factors and Knowledge Management within large marketingdepartment:an empirial study,Journal of Knowledge Management 3 (3) ,pp.212-225

3-Chin- T sang(2009), The relationship between knowledge management enablers and performance HO, Vol.109, No.1, PP.98-117.

4-Chan, Yolande E ; Nevo, Dorit(2007), “A Delphi study of knowledge management systems:scope and requirements.Information & management ­.44. PP5&3-597.

5-Davenport,T.H. and Klahr,P(1998),”Managing Customer Support Knowledge”,California Management Review,vol.40,No.3,pp.195-208

6-Davenport,T.H., Delong,D.W and Beers,M.C.(1998) , ”Successful Knowledge Management Projects”,Sloan Management Review,vol.39 ,No.2,pp.43-57

7-Firestone,Joseph M;McElroy,Mark W(2005), “Doing Knowledge management. The Learning organization journal”.Vol,12.No,2.

8-Jafari,M. , Akhavan, P. and Rezaee Nour, J(2007), “Knowledge management in Iran aerospace industries: a study on critical factors”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology: an international Journal, Vol.79, No.4, PP.375-389

9-Mian M. Ajmal , Tounokeka ie and Josu Takala(2009), Cultural impacts on knowledge.

10-Nakata I. , Takeuchi H. the knowledge creating company, 1995, : How Japanes companies Creat the Dynamics of Innovation. Oxford university press;

11-Sanghani,Parag.(2009). Knowledge management implementation: holistic frame work based on Indian study. Pacific asia conference on information systems (PACIS),PP.1-15

12-Snowden, D.(2000), “Liberating knowledge” , Liberation knowledge, 1 (1), PP. 6-19

13-Wiig, K.M.(1997), Integrating intellectual capital and knowledge management, Long range planning, Vol.30, No.3, PP.399-405

14-Wang,Juit (Ray). “knowledge management cycle.Institue of technology management. National chung-Hsinh university

15-Zack,MH.(1999), Developing a Knowledge Strategy, California Management  Review ,vol.41 No.3,pp.125

16-Zack.M.H(2007),Developing a Knowledge Strategy.California management  Review 41 (3),pp.125-145