بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2011.642

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان32 شعبه بانک ملی (حدوداً 250 نفر) شهر زاهدان است، که از بین آنان 155 نفر با روش خوشه­ای- تصادفی انتخاب گردیدند. به­ منظور گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه­ی سنجش منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسشنامه­ی ویژگی­های شخصیتی کارآفرینی که اقتباس شده از پرسشنامه­ی استاندارد شده­ی بین­­المللی مرکز کارآفرینی دانشگاه "دارهام" می­باشد استفاده گردید. پایایی   پرسشنامه­ها با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 82/. و 74/. محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از میانگین، انحراف استاندارد،  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. بررسی توصیفی داده­ها حاکی از این است که منبع قدرت غالب در بین مدیران بانک ملی از دیدگاه کارکنان، قدرت مرجعیت است. همچنین در بین ویژگی­های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان نیز بالاترین میانگین مربوط به توفیق­طلبی می­باشد. تحلیل استنباطی داده­ها نشان داد که بین منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام، ریسک پذیری، توفیق­طلبی و مـرکز کنترل درونی کارکنان رابطه­ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین منابع قدرت قانـون و تخصص مدیـران با خلاقیت و تحمل ابهام کارکنان؛ منبع قدرت مرجعیت مدیران با خلاقیت و توفیق­طلبی کارکنان؛ و قدرت اجبار مدیران با استقلال طلبی کارکنان رابطه­ی مستقیم ومعناداری مشاهده شد. یافته­های پژوهش همچنین  نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین نقش را در پیش­­بینی ویژگی­های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship Between Managers Sources of Power and Personality Characteristics of Staff Entrepreneurship. (A case study in Melli Bank)

چکیده [English]

The main objective of the present research is to investigate relationship between Managers Sources of Power and Personality characteristics of Entrepreneurship among staffs of Melli bank in the city of Zahedan. The statistically population of the research consists entire staffs of 32 branches of Melli bank in Zahedan, out of which 155 subjects were selected as a sample of research by cluster random sampling method. To collect related data two questionnaires were employed, first one to measure manager's source of power and the second questionnaire to measure Personality characteristics of Staff Entrepreneurship. Reliability obtained for questionnaires were α=.82 and α=.74 respectively. Descriptive and inferential techniques of statistic were used to analyses the collected data. Result of the research revealed that prevailing source of power among Melli bank managers from the staff's point of view and entrepreneurship characteristics were referent power and need for achievement respectively. Analyses of data showed that there were positive and significant relationship between source of reward and tolerance for ambiguity, risk taking, need for achievement and internal focus of control. The result also figured out that sources of expert and legitimate power with creativity and tolerance for ambiguity of staff, coercing power of managers with need for independence and referent power with creativity and need for achievement of staff have positive and significant relationship. Findings determined that the source of reward power of managers has highest role to predict personality characteristics of staff entrepreneurship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sources of Power
  • Personality characteristics
  • Entrepreneurship
  • Manager
  • staff

منابع فارسی

1-احمد پورداریانی، محمود (1380). کارآفرینی «تعاریف، نظریات و الگوها»، تهران: انتشارات پردیس.

2-احمد پورداریانی، محمود و محمد عزیزی (1383). «کارآفرینی»، تهران: مؤسسه فرهنگی و انتشارات محراب قلم.

3-استونر جیمز ای. اف؛ فری من آر. ادوارد و گیلبرت دانیل، آر. (1389). مدیریت: سازماندهی، رهبری و کنترل، سید محمد اعرابی و علی پارسائیان(مترجم)، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

4-اصغری، جمشید(1388). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات اشراقی.

5-پرداختچی، محمدحسن (1385). درآمدی بر کارآفرینی سازمانی، تهران: انتشارات ارسباران.

6-پرداختچی، محمدحسن؛ حیدری، محمود و شفیع­زاده، حمید. (1387). بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه­سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی. پیام مدیریت، شماره 26، 71-100.

7-ترابیان، سارا (1385). بررسی رابطه بین منابع قدرت مورداستفاده مدیران و جّو سازمانی در دبیرستان­های دولتی دخترانه شهر کرمان از دیدگاه دبیران. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

8-حقیقی، محمد علی (1380). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: نشر ترمه.

9-رابینز، استیفن پی(1386). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.

10-رضاییان، علی (1386). مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران: سمت، چاپ دوم.

11-رضاییان، علی(1385). مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت، 1385، چاپ هفتم.

12-رعدی افسوران، نقی (1388). مطالعه استعدادهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه­ای، زاهدان.

13-زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد؛ کردنائیج، اسدالله (1386). ارزیابی مشخصه­های کارآفرینی در دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)، فصلنامه مدرس علوم انسانی (ویژه­نامه مدیریت) ، 11(3)، صص81-112.

14-سهرابی، نفیسه؛ شاه­طالبی، بدری و احمدی غلامرضا (1388). رابطه بین منابع قدرت مدیر و انواع فرهنگ سازمانی در مدارس متوسطه و راهنمایی شهر خمین. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 6(21)، صص 79-100.

15-شمس، اسداله؛ سموعی، راحله و پورریاحی، حبیبه (1389). بررسی رابطه­ی بین میزان مشارکت کاری کارکنان و منابع پنج­گانه قدرت مدیران در بیمارستان­های دولتی شهر اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، 7(ویژه­نامه)، صص 577-585.

16-عابدی، حسین (1385). بررسی رابطه هوش هیجانی و منابع قدرت مدیران متوسطه شهرستان نیشابور. پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

17-علاقه­بند، علی(1385). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان، چاپ هیجدهم.

18-قاسمی، بهروز(1382). تئوری‌های رفتار سازمانی، تهران: هیأت، چاپ اول.

19-کرباسی، علی؛ ولد‌خانی، محمد؛ شرافت، مهرداد و عظیم­زادگان، حامد. (1381). مروری بر ادبیات کارآفرینی. فصلنامه صنایع، شماره 33، صص 27-32.

20-مورهد، گری­گوری و گریفین، ریگی(1386). رفتار سازمانی، ترجمه: سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: مروارید، چاپ یازدهم.

21-ناظم، فتاح. (1386). کارآفرینی مدیران و مولفه­های آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، 2(2)، 11-33.

22-نوربخش، مهوش و محمدی، سردار (1382). بررسی رابطه سبک­های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده­های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی ، نشریه حرکت، شماره 19، صص 109-124 .

23-هرسی، پال و بلانچارد، کنت (1380). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: قاسم کبیری، تهران:انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

 

منابع انگلیسی

1-Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1),pp. 105–23.

2-Arslan, C., Dilmac, B., Hamarta, E. (2009). Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: a study with Turkish university students. Social behavior and personality, 37(6),pp. 791-800.

3-Arthur, A. L. (2003). An ethnographic study of the relevance of social desirability bias on the social power scale studies that focus on motivational stimulus in the workplace. Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy in Business Administration, North central University.

4-Cho,  S.  (2006). The Power of Public Relations in Media Relations: A National Survey of   Health Practitioners. Journalism and Mass Communication Quarterly, 83(3),pp. 563-580.

5-Cools, E. , Broeck, H.V. (2008). "The Hunt for the heffalump continues: can trait and cognitive characteristic predict entrepreneurial orientation?", Journal of Small Business Strategy, 18(2),pp. 23-41.

6-Drea, J. T.; Bruner, G. C .; Hensel, P. J. (1993). Comparing alternative measures of the French and Raven power bases. The Journal of Personal Selling & Sales Management, 13(4),pp. 73- 80.

7-Dunham, R.B., et al. (2002). Individual and organizational strategies for coping with organizational power, Academy of management, (21).

8-Furnham, A. , Bachtiar, V. (2008). Personality and intelligence as predictors of creativity, Personality and Individual Differences, 45 (7),pp. 613–617.

9-Gurol, Y., Atsan, N. (2006). "Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey", Education & Training 48(1),pp.25-38.

10-Haase, H. & Lautenschlager, A. (2010). The teach ability dilemma of entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(1).

11-Hinkin.T.R  & Schrieshiem C.A (1989). “Development and application of new scales to measure the French and Raven (1959) Bases of social power” journal of applied psychology, 74 (4),pp.561-567.

12-Howard, S. (2004); "Developing Entrepreneurial Potential in Youth: The Effects Entrepreneurial Education and Venture Creation"; University of South Florida Repot, pp. 3-17

13-Kruzic, D. & Pavic, I. (2010). Students’ Entrepreneurial Characteristics: Empirical Evidence from Croatia. The Business Review Cambridge, 14(2),pp. 216-221.