شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

3 دانشگاه لرستان

10.22111/jmr.2020.30638.4657

چکیده

هدف تحقیق حاضر مدل عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق آمیخته ی اکتشافی است. در این پژوهش، مباحث نظری و عوامل احتمالی و مولفه های موثر برسرمایه رهبری در دانشگاهها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به مقالات فارسی و لاتین و مصاحبه با خبرگان که شامل مدیران دانشگاههای برتر و مقامات تصمیم گیر در حیطه آموزش عالی بودند، استخراج شده است. اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه است. به منظور بررسی عوامل موثر برسرمایه رهبری در دانشگاهها از روش دیمتل استفاده شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت هدفمند بوده و نمونه گیری تا رسیدن به کفایت داده ها ادامه یافت. حجم نمونه در این تحقیق 15 نفر بوده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این بوده که مولفه های سرمایه های رهبری در دانشگاهها  براساس میزان تاثیر گذاری به ترتیب عبارتند از : مهارت شبکه سازی، تفکر سیستمی، تفکر راهبردی و آینده نگر، سرآمدی علمی، شهرت، قابلیت مدیریت ذینفعان، شجاعت تصمیم گیری، تحول مداری، جاه طلبی سازمانی، تجربه مدیریتی، انضباط و قانون مداری، شخصیت یادگیرنده و میل به رهبری .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of factors influencing the formation of leadership capital in academic environments: Application of Fuzzy dematel

نویسندگان [English]

  • mohammad ragh 1
  • reza sepahvand 2
  • amirhoshangh nazarpoori 3
  • Seyed Najmedin Mousavi 3
1 university of tehran
2 university of lorestan
3 university of lorestan
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study is to model the critical factors affecting the formation of leadership capital in academic environments using fuzzy dematel technique. The present research is an exploratory blended research.
In this research, theoretical discussions and possible factors and effective components influencing the capital of leadership in universities extracted through library study, referring to Persian and Latin papers and interviews with experts, including top university executives and decision makers in the field of higher education.
The main instruments for collecting information in this research, are interview and questionnaire.
To investigate the factors influencing leadership capital in universities, the dematel method has been used.
The sampling method was purposeful in this research and the sampling continued to reach the adequacy of the data. The sample size in this study was 48.
The results of the research show that the components of leadership capital in universities, based on the rate of impact, respectively are: Networking Skills, System Thinking, Strategic and Futuristic Thinking, Academic Excellence, Fame, Management Capability, Stakeholders, braveness in Decision, Orbital oriented, Organizational ambitions, Management experience, Discipline and law-order, Learner character and Leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Leadership
  • Leadership Capital
  • Dematel Fuzzy