بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکت های مستقر در پارک های فناوری(مورد مطالعه: پارک فناوری پردیس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار مدیریت، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

            پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکت­های مستقر در پارک فناوری پردیس انجام می­پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و از نظر روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد شرکت­های توسعه یافته مستقر در پارک فناوری پردیس هستند که تعدادشان 65 شرکت برآورد شد. برای همه شرکت‌های جامعه پرسشنامه ارسال شد ولی در نهایت 50 شرکت پاسخ دادند. لذا این تعداد به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده و از فنون آمار استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده شد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه هوشمندی فناوری مطابق با ابعاد ساویز و پرسشنامه نوآوری استراتژیک مطابق با ابعاد سرعتی آشتیانی استفاده شد. روایی محتوای هر دو ابزار با استفاده از نظرسنجی از اساتید و خبرگان حوزه فناوری و نوآوری به تأیید رسید. پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 960/0 و 941/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، نرم­افزارهای SPSS و SmartPLS مورد استفاده قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده­ها نتایج شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های آمار استنباطی و همچنین مدل­یابی معادلات ساختاری ارائه شده است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون پیرسون حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک است. همچنین، بررسی شاخص­های برازش مدل، بیانگر این است که مدل مورد استفاده در پژوهش از برازندگی قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Relationship Between Technology Intelligence and Strategic Innovation in Companies Located in Technology Parks (Case study: Pardis Technology Park)

نویسندگان [English]

  • Abbas Samadi 1
  • Rouhollah Sohrabi 2
  • Ftemeh Erfani 3
1 Faculty of Engineering, Bu Ali Sina University
2 Faculty of Economic and Social Science, Bu Ali Sina University
3 Master of executive management, Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to investigation the relation between technology intelligence and strategic innovation in companies located in the pardis technology park. The study is a descriptive one; and it is based on a correlational method. The population of the study includes Senior Managers all the  peweful companies located in the pardis technology park that are 65 company. At last 50 coompanies answerd the questionnaires as sample size. To collect the data, in accordance with the dimensions of technology intelligence Savioz (2004) and strategic innovation questionnaire based on the dimensions Ashtiani (2008) has been used. Both content validity was confirmed by a survey of teachers and experts in field technology and innovation. The reliability of both questionnaires calculated using cronbachs alpha and values are respectively 0.960 and 0.941. In order to analyze the data, software SPSS and SmartPls were used. In analyzing the data, descriptive and inferential statistical tests results indicators and structural equation modeling is presented. The result of Pearson test indicates a positive and meaningful relationship between technology intelligence and strategic innovation. Furthermore, Investigation of fitting indicators show that the model used in the study is acceptable fitness.
Introduction: The purpose of this study is investigation of relation between technology intelligence and strategic innovation in companies located in the pardis technology park.
Case study: companies in pardis Technology Park
Materials and Methods: The study is a descriptive one; and it is based on a correlational method. The population of the study includes Senior Managers all the companies located in the pardis technology park that are 65 companies. At last 50 coompanies answerd the questionnaires as sample size. To collect the data, in accordance with the dimensions of technology intelligence Savioz (2004) and strategic innovation questionnaire based on the dimensions Ashtiani (2008) has been used. Both content validity was confirmed by a survey of teachers and experts in field technology and innovation. The reliability of both questionnaires calculated using cronbachs alpha and values are respectively 0.960 and 0.941. In order to analyze the data, software SPSS and SmartPls were used.
Discussion and Results:  In analyzing the data, descriptive and inferential statistical tests results indicators and structural equation modeling is presented. The result of Pearson test indicates a positive and meaningful relationship between technology intelligence and strategic innovation. Furthermore, Investigation of fitting indicators show that the model used in the study has acceptable fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Intelligence
  • Strategic Innovation
  • Competitive Advantage
  • Pardis Technology Park
1-Allahyari, A (2003). Revolutionary areas in business, Tomorrows Management Quartery, 3 & 4, 31-40 (In Persian)

2-Arai, H. (2006). Japan’s intellectual property strategy. World Patent Information, 28(4), 323–326.

3-Arman, H., Foden, J. (2010). Combining methods in the technology intelligence process: application in an aerospace manufacturing firm. R&D Management, 40(2), 181-194.

4-Ashton, W.B., Klavans, R.A. (1997). Keeping Abreast of Science and Technology, Battelle Press, Columbus, Richland.

5- Ashton, W., & Stacey, G. (1995). Technological intelligence in business: Understanding. International Journal of Technology Management, 10, 79-104.

6- Castellanos O.F., Torres L.M. (2010). Technology Intelligence: Methods and Capabilities for Generation of Knowledge and Decision Making, Technology Management for Global Economic Growth (PICMET), 2010 Proceedings of PICMET’ 10, pp. 1-9.

7- Cooper, A.C., & Schendel, D. (1976). Strategic responses to technological threats. Business Horizons, 19(1), 61–69.

8- Davari, A & Rezazade, A (2014). Modelral equations with software PLS, First edition, publishing jahad university. (In Persian)

9- DeWit, B., & Meyer, R. (2004). Strategy: Process, Content, Context - 3rd Edition. London, Thomson.

10- Feiz, D & Roholamini, S.A (2013). Analysis of the impact of strategic thinking on strategic innovation in small and medium enterprises (case study: khazra Kerman industrial park), Quarterly jornal of industry and university, 21, 22, 37-48 (In Persian)

11- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.

12- Govindarajan, V., & Trimble, C. (2005). Organizational DNA for strategic innovation. California Management Review, 47(3), 47-76.

13-Hamel, G. (2001). Das revolutionre Unternehmen: Wer Regeln bricht gewinnt. München, Econ.

14- Heiko, G., Hagen, W., & Bernhard T. (2012). Absorptive capacity, learning processes and combinative capabilities as determinants of strategic innovation. European Management Journal, 30(1), 57-73.

15- Holt, K. (1987). The role of the user in product innovation, in R Rothwell and J Bessant (Eds) Innovation, adaptation and growth, pp. 1-12, Elsevier, Amsterdam.

16-Karshenas, A & Mohammadi, K (2011). Technology Intelligence, cocept and pattern of system implementation, Iranian technology management association. (In Persian)

17-Karshenas, A & Malaek, S.M (2013). Presentation of the structure of the functions of the national system of intelligent technology.applicable , advanced fuel cell technology, quarterly journal of technology evelopment management, 2, 31-53. (In Persian)

18- Kerr C.I.V., et al, (2006). A Conceptual model for technology intelligence technology. Intelligence and Planning, 2(1).

19- Khoshneshin M & Khoshneshin, Z (2013). Relationship strategic innovation and organizational learning, Iranian electronic learning association, Shiraz University. (In Persian)

20-Khosropur, H (2013). The impact roach on acquiring technology intelligence in the rranian aerospace industry, MSc Technology Masre thesis, Allameh, Tabatabai University. (In Persian)

21- Lichtenthaler, E. (2000). Organization der Technology Intelligence: eine empirische Untersuchung in technologieintensiven, international tätigen Grossunternehmen. Zürich, Dissertation ETH No.13787.

22-Norling, P.M., Herring, J.P., Rosenkrans, W.A., Stellpflug, M., & Kaufmann, S.B. (2000). Putting competitive technology intelligence to work. Research-Technology Management, 43(5), 23-28.

23- Markides, C. (1997). Strategic innovation. Sloan Management Review, 37, 9-24.

24- Markides, C. (2000). All the right moves-A guide to crafting breakthrough strategy London, Harvard Business School Press.

25- Palmer, D., & Kaplan, S. (2013). A Framework for Strategic Innovation - Blending strategy and creative exploration to discover future business opportunities

26-Porter, L. (2005). QTIP: Quick technology intelligence processes. Technological Forecasting & Social Change, 72, 1070–1081.

27-Porter, A.L., Roper, A.T., Mason, T.W., Rossini, F.A., Banks, J. & Wiederholt, B.J. (1991). Forecasting and Management of Technology. New York, John Wiley & Sons.

28-Purmohammad Alizade, A& Mirzaee, F (2010). The role of information and communication technology in the strategic innovation of organizations, First international management and innovation conference. (In Persian)

29- Reger, G. & Blind, K. & Cuhls K. & Kolo, C. (1998). Technology Foresight in Enterprises. Main Results of an International Study by the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) and the Department of R&D Management. University of Stuttgart.

30-Rohrbeck, R. (2010). Harnessing a network of experts for competitive advantage: technology scouting in the ICT industry. R&D Management, 40(2), 169-180.

31-Safdari Ranjbar, M., Tavakoli, G. R. (2015). Toward an inclusive understanding of technology intelligence: a literature review. Foresight, 17(3), 240–256.

32- Safdari Ranjbar, M, Manteghi, Mr  & Tavakoli, G (2010). Sistems of inteligenece technology in big companies (case study: rulz & rois & shell companies), fourth international conference and 8th national conference on technology management, 1-14. (In Persian)

33- Schlegelmilch, B. B., Diamantopoulos, A., & Kreuz, P. (2010). Strategic innovation: the construct, its drivers and its strategic outcomes. Journal of Strategic Marketing, 11(2), 117-132.

34-Savioz, P. (2004). Technology intelligence: concept design and implementation in technology-based SMEs, New York, Palgrave Macmillan.

35-Schlegelmilch, B. B., Diamantopoulos, A., & Kreuz, P. (2010). Strategic innovation: the construct, its drivers and its strategic outcomes. Journal of Strategic Marketing, 11(2), 117-132.

36- Sniukas, M. (2010). Reshaping strategy: exploring the content, process and context of strategic innovation. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Publishing. - Twiss, B. (1992). Forecasting for Technologists and Engineers: A Practical Guide for Better Decisions. London: Peter peregrines.

37- Sorati Ashtiani, N. (2008). Strategic innovation. Quarf management and human resources in oil industry, Tehran University, 2, 2, 143-167. (In Persian)

38- Twiss, B. (1992). Forecasting for Technologists and Engineers: A Practical Guide for Better Decisions. London: Peter peregrines.

39- Ulrich, H., & Probst, G. (1988). Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln ein Brevier für Führungskrafte. Bern, Haupt.

40-Utterback, J. M., & Brown, J. W. (1972). Monitoring for technological opportunities. Business Horizons, 10, 5–15.

41- Varkking, W.J. (1990). The innovation Organization. Long Range Planning, 23(2), 94-102.

42-Yoon, B. (2008). On the development of a technology intelligence tool for identifying technology Opportunity, Expert Systems with Applications, 35 (1/2), 124-135.