نقش قابلیت‌های نوآوری فناورانه در ارتقاء عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه‌ی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه و بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان می­باشد. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ­داده­ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد و بر حسب روش نیز جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شرکت­های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری داشگاه تهران بوده و حجم نمونه 126 شرکت می­باشد که برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شده است. از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان می­دهند که قابلیت‌های برنامه‎ریزی استراتژی، تحقیق ‌و توسعه، تخصیص منابع، بازاریابی و یادگیری می‌توانند به طور قابل توجهی عملکرد نوآوری را بهبود بخشند. همچنین قابلیت‌های تخصیص منابع و تحقیق ‌و توسعه نیز به طور قابل توجهی می‌توانند به بهبود معرفی محصول جدید منجر شوند. این در حالی است که قابلیت تولید و قابلیت سازماندهی تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری در شرکت­های دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Technological Innovation Capabilities on Innovative Performance Promotion in Knowledge-Based Firms (Studying Firms in Science and Technology Park of Tehran University)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ebrahiminejad 1
  • Mahdi Dehghani Soltani 2
1 Associate Prof. in Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, In Management, Faculty of Administrative Sciences and Economic, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to evaluate the impact of technological innovation capabilities on innovation performance in Knowledge-Based Firms. Present study is an applied research in terms of purpose and in terms of data collecting way it is considered as a descriptive survey. The population in this study was Knowledge-Based Firms in Science and Technology Park of Tehran University and the sample size was 126 companies that to obtain this sample size random sampling method is used. The data collection tool in this study was a standard questionnaire and for reliability Cronbach's alpha coefficient was used. Structural equations modeling was used for examining of considered model. Finding in this paper show strategy planning, R&D, resource allocation, Marketing and learning capabilities can significantly improve the innovation. R&D and resource allocation capabilities can also significantly improve new product introduction. While Manufacturing and organizing capability is not affect significantly on innovation performance in Knowledge-Based Firms in Science and Technology Park of Tehran University.
Introduction
This study investigates the impact of technological innovation capabilities on innovative performance in knowledge-based companies.
Recently, attention has been paid to the concept of innovation system as an approach to performance analysis and policy making in the field of science, technology and innovation. The concept of innovation system and the presentation of policy strategies for the development of technology and innovation has been widely used in Iran (Mohammadi et al, 2015). Innovation is one of the main motivators for economic growth and value creation, especially by the advent of knowledge-based economy; innovation is a key factor in the success or failure of organizations in the field of competition as well as the main source of competitive advantage. For this reason, the number of studies on innovation is increasing every year (Rezvani & Toghrayee, 2011).
Meanwhile, knowledge-based companies must be given special attention because of their role in economic dynamism, employment and technological advancement. However, knowledge-based companies need to improve their innovative performance in order to survive in today's turbulent and competitive environment. Naturally, considering their field and type of activities, innovation is the best and most efficient means of staying in such an environment. For Iranian knowledge-based companies, improving innovative performance is essential for maintaining competitiveness, considering the importance of knowledge based companies in the scientific and technical advancement and the complexities and changing conditions governing their business environment.
The present study aims to show the impact of technological innovational capabilities on the innovative performance of knowledge-based companies. To answer this question, the impact of each of the factors representing the capabilities of technological innovation on innovative performance is studied to show which of the technological innovation capabilities affect the innovative performance of the companies located in Science and Technology Park of Tehran University.
Case study
Research population includes knowledge-based firms located in the Science and Technology Park of Tehran University. 155 companies are located in this park, among which 90 companies are developmental, 40 companies are growing and 25 are technologic-core companies.
Materials and Methods
In this study, a standard questionnaire was used that included 57 questions to estimate the impact of technological innovation capabilities on innovative performance. For validity purpose, face validity and for reliability purpose Cronbach's alpha coefficient were used. For strategy planning, R&D, resource allocation, marketing, manufacturing, organizing and learning capabilities scales, Camison & Villar-Lopez (2014) and Yam et al. (2004) measurements were performed. The definition of innovative performance by Lau et al (2010) and Shahzad et al. (2017) with 8 questions were used. Structural equation modeling and LISREL software were used to test the hypothesis.
Discussion and Results
Findings showed that R & D capabilities, resource allocation, learning and strategic planning directly contribute to improved innovative performance. Findings also showed that knowledge-based companies have operated with robust marketing capabilities. Many of them have established good relationships with their major customers, and have had a good performance in the after-sales services and well-known sectors in the product market. On the other hand, resource allocation was the weakest feature among the capabilities of technological innovation. Findings also indicate that knowledge-based companies have been weak in utilizing resources, such as human resources, capital, and technology and techniques for innovation. It was found that the companies have acknowledged that they are not investing sufficiently to innovate. Findings also showed that knowledge-based companies in the Science and Technology Park of Tehran University have been weak in research and development capabilities, and the companies under study did not have sufficient personnel for research and development, in the traditional sense.
Conclusion
Finding show that strategic planning, R&D, resource allocation, marketing and learning capabilities can significantly improve the innovative performance. R&D and resource allocation capabilities can also significantly improve new product introduction, while manufacturing and organizing capability does not significantly affect innovative performance in knowledge-based firms in the Science and Technology Park of Tehran University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative performance
  • Technological Innovation Capabilities
  • R&D Capabilities
  • Resource Allocation Capabilities
1- Adler, P.S. & Shenbar, A. (2009). Adapting your technological base: the organizational challenge. Sloan Management Review, 25(1): 25-37.

2- Ancona, D. & Caldwell, D. (2014). Management issues facing new product teams in high technology companies. Advances in Industrial and Labour Relations, JAI Press, Greenwich, CT.

3- Atteridge, A. & Weitz, N. (2017). A political economy perspective on technology innovation in the Kenyan clean cookstove sector. Energy Policy, 110(1): 303-312.

4- Azar, G. & Ciabuschi, F. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness. International Business Review, 26(2): 324-336.

5- Bachmann, J.T., Engelen, A. & Schwents, C. (2017). Toward a Better Understanding of the Association Between Strategic Planning and Entrepreneurial Orientation — The Moderating Role of National Culture. Journal of International Management, 22(4): 297-315.

6- Bougrain, F. & Bernard, H. (2002). Innovation, collaboration and SMEs internal research capacities. Research Policy, 31(1): 735-747.

7- Burgelman, R., Maidique, M.A. & Wheelwright, S.C. (2004). Strategic Management of Technology and Innovation. McGraw-Hill, New York, NY.

8- Burns, T. & Stalker, M. (2002). The Management of Innovation. Tavistock, London.

9- Caloghirou, Y., Kastelli, I. & Tsakanikas, A. (2004). Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance. Technovation, 24(1): 29-39.

10- Camison, C. & Villar-Lopez, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67(1): 2891-2902.

11- Cooper, R.G., (1984). The strategy-performance link in product innovation. R&D Management, 14(4): 247-59.

12- Corsatea, T.D. (2014). Technological capabilities for innovation activities across Europe: Evidence from wind, solar and bioenergy technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 37(1): 469-479.

13- Danquah, M. & Amankwah-Amoah, J. (2017). Assessing the relationships between human capital, innovation and technology adoption: Evidence from sub-Saharan Africa. Technological Forecasting and Social Change, 122(1): 24-33.

14- Dierickx, I. & Cool, K. (1989). Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage. Management Science, 35(1): 1504-1511.

15- Elahi, S., Rastgar, A. & Shafiee Nikabadi, M. (2014). Investigate the Impact of Knowledge Management Process Capabilities on Innovative performance Considering Mediating Effect of Innovation Processes in High-Tech Organizations. Journal of Technology Development Management, 1(4): 105-129. (In Persian)

16- Evangelista, R., Perani, G., Rapiti, F. & Archibugi, D. (2011). Nature and impact of innovation in manufacturing: some evidence from the Italian innovation survey. Research Policy, 26(1): 521-36.

17- Feiz, D., Motameni, A, Kordnaeij, A., Zarei, A. & Dehghani Soltani, M. (2017). The Impact of Brand Performance on Brand Competitiveness with Clarifying the role of Technological Opportunism. Public Management Researches, 10(35): 159-182. (In Persian)

18- Flor, M.L. & Oltra, M.J. (2004). Identification of innovating firms through technological innovation indicators: an application to the Spanish ceramic tile industry. Research Policy, 33: 323-336.

19- Freeman, C. (2002). Continental, national and sub-national innovation systems – complementarity and economic growth. Research Policy, 31: 191-211.

20- Fritsch, M. & Stephan, A. (2005). Regionalization of innovation policy-introduction of the special issue. Research Policy, 34, 1123-1127.

21- Geldes, C., Felzensztein, C. & Fenech, J.P. (2017). Technological and non-technological innovations, performance and propensity to innovate across industries: The case of an emerging economy. Industrial Marketing Management, 61(1): 55-66.

22- Guan, J. (2002). Comparison study of industrial innovation between China and some European countries. Production & Inventory Management Journal, 43(3): 30-46.

23- Guan, J. & Ma, N. (2003). Innovation capability and export performance of Chinese firms. Technovation, 23(9): 737-747.

24- Guan, J.C., Mok, C.K., Yam, R.C.M., Chin, K.S., & Pun, K.F. (2006). Technology transfer and innovative performance: evidence from Chinese firms. Technological Forecasting & Social Change, 73: 666-678.

25- Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of .Production Economics, 133: 662-676.

26- Haghigi, M., Dehghani Soltani, M. & Farsizadeh, H. (2018). Explaining the role of organizational ambidexterity in the impact of pro-innovation culture and organizational memory on new product development performance. Public Management Researches, 10(38): 197-223. (In Persian)

27- Hamel, G. & Prahalad, C.K. (2006). Competing for the Future. Harvard Business School Press, Boston, MA.

28- Han, G., Kalirajan, K. & Singh, N. (2012). Productivity and economic growth in East Asia: innovation, efficiency and accumulation. Japan and the World Economy, 14: 401-24.

29- Hassani, H., Silva, E.S. & Mohamed Al Kaabi, A. (2017). The role of innovation and technology in sustaining the petroleum and petrochemical industry. Technological Forecasting and Social Change, 119(1): 1-17.

30- Jang, S., Kim, J. & Zedtwitz, M. (2017). The importance of spatial agglomeration in product innovation: A microgeography perspective. Journal of Business Research, 78: 143-154.

31- Johnson, R.A. & Wichern, D.W. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice-Hall International, Upper Saddle River, NJ.

32- Katz, R. (2003). The Human Side of Managing Technological Innovation. 2nd ed., Oxford University Press, New York, NY.

33- Keykha, A., Hoveyda, R. & Yaghoubi, N.M. (2017). Studying the effect of intelligent leadership on educational performance of faculty members of public universities in Zahedan city with the mediating role of critical thinking. Public Management Researches, 10(35): 61-83. (In Persian)

34- Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World Development, 20(2), 165-186.

35- Lam, R.C. & Kwok, H.K. (2010). Global supplier without a global brand name: a case study of Hong Kong’s electronics industry. Koninklijke Brill NV, Leiden.

36- Lau, A.K.W., Yam, R.C.M. & Tang, E.P.Y. (2010). The impact of technological innovation capabilities on innovative performance. Journal of Science and Technology Policy in China, 1(2): 163-186.

37- Lawless, M.J. & Fisher, R.J. (2005). Sources of durable competitive advantage in new products. Journal of Product Innovation Management, 17: 35-43.

38- Liu, C.H.S. (2018). Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice. Tourism Management, 64(1): 258-270.

39- Lundvall, B.A. (2007). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Printer, London.

40- Mirfakhrodini, S.H., Hataminasab, S.H., Taleifar, R. & Konjkav Monfared, A.R. (2010). Knowledge management, knowledge innovation and innovative performance in Small and Medium Enterprises. Journal of Business Management, 9(2): 103-118. (In Persian)

41- Mohammadi, M., Hamidi, M. & Javadi, S. (2015). Identifying, analyzing and categorizing factors affecting the formation of innovation networks in Knowledge-Based Firms: A case study of the University of Tehran Science and Technology Park. Innovation Management Journal, 3(4): 1-24. (In Persian)

42- OECD, (2017). OSLO Manual: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. OECD, Paris.

43- Papke-Shields, K.E. & Boyer-Wright, K.M. (2017). Strategic planning characteristics applied to project management. International Journal of Project Management, 35(2): 169-179.

44- Peteraf, M. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view. Strategic Management Journal, 14(3): 179-191.

45- Petersen, A.M., Rotolo, D. & Leydesdorff, L. (2016). A triple helix model of medical innovation: Supply, demand, and technological capabilities in terms of Medical Subject Headings.Research Policy, 45(3): 666-681

46- Pino, C., Felzensztein, C., Zwerg-Villegas, A.M. & Arias-Bolzmann, L. (2016). Non-technological innovations: Market performance of exporting firms in South America. Industrial Marketing Management, 69(10): 4385-4393.

47- Porter, M. (1990). New global strategies for competitive advantage. Planning Review, 18(3): 4-14.

48- Rezvani, M. & Toghrayee, M.T. (2011). The role of social capital in the tendency to innovate in knowledge-based companies. Change Management Journal, 3(6): 29-53. (In Persian)

49- Romijn, H. & Albaladejo, M. (2002). Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England. Research Policy, 31: 1053-1067.

50- Sadr, S.M.J. & Ansari, R. (2016). The effect of open innovation and technological instabilities on innovative performance in order to gain competitive advantage in knowledge-based companies. Journal of Management Improvement, 9(1): 95-114. (In Persian)

51- Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, E. (2016). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah Publishing Institute. (In Persian)

52- Shahmiri, F. & Aminpour, N. (2013). Provide a conceptual framework to identify the appropriate tools for developing an innovation strategy by integrating the capabilities and methods of decision making in the innovative way. Journal of Science & Technology Parks and Inclubators, 9(36): 61-70. (In Persian)

53- Shahzad, F., Xiu, G. & Shahbaz, M. (2017). Organizational culture and innovative performance in Pakistan's software industry. Technology in Society, 51: 66-73.

54- Souitaris, V. (2002). Technological trajectories as moderators of firm-level determinants of innovation. Research Policy, 31: 877-898.

55- Steinmo, M. & Rasmussen, E. (2016). How firms collaborate with public research organizations: The evolution of proximity dimensions in successful innovation projects. Journal of Business Research, 69(3): 1250-1259.

56- Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (2001). Managing Innovation. 2nd ed., Wiley, New York, NY.

57- Wan, D., Ong, C.H. & Lee, F. (2003). Determinants of firm innovation in Singapore. Technovation, 25(3): 261-273.

58- Yaghoubi, N.M., Shekari, A. & Rahat Dehmorde, Mahboube. (2012). Studying Fast Organizational Structural Empowerments in Banking System. Strategic Management Thought Journal, 10(1), 133-158. (In Persian)

59- Yam, R.C.M., Guan, J.C., Pun, K.F. & Tang, E.P.Y. (2004). An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China. Research Policy, 33: 1123-1140.

60- Yeung, A.K., Ulrich, D.O., Nason, S.W. & Von Glinow, M.A. (2012). Organizational Learning Capability, Generating and Generalising Ideas with Impact. Oxford University Press, Oxford.

61- Yu, F.L.T. (2005). Technological strategies and trajectories of Hong Kong’s manufacturing firms. International Journal of Technology Management, 29(1/2): 21-39.

62- Zairi, M. (2014). Benchmarking for Best Practice. Butterworth-Heinemann, London.