نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

      هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق برابر 215 نفر، شامل کلیه اعضاء هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های سراسری کشور بود. حجم نمونه برابر 138 نفر، با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به روش طبقه ای _ تصادفی انتخاب شده است. در این تحقیق از پرسش نامه بالندگی سازمانی و پرسش نامه تعهد سازمانی  استفاده شده، که روایی محتوی آنها توسط متخصصان تائید و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 78/0 و 86/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص­های آمار توصیفی، از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام و t تک نمونه­ای و همچنین آزمون کالموگراف اسمیرنف استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین بالندگی سازمانی و تمامی ابعاد آن، و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی در سطح اعتماد 99 درصد ( 01/0P<) رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد بالندگی سازمانی در بعد ارتباطات بین فردی، خودکارآمدی و رهبری قادر به پیش بینی معنی­دار تعهد سازمانی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Dimensions of 0rganization Development in the Organization Commitment of Faculty Members of Physical Education of Universities of the Country

نویسندگان [English]

  • Morteza Nikoofar 1
  • Mehrdad Mazaheri 2
1 Assistant professor of sport management, University of Sistan and Baluchestan
2 Associate Professor of Psychology, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Extended Abstract
 Employee commitment can have positive outcomes for the organization and preventing displacement, absenteeism and leaving the organization. A retirement plan should be drawn up to maintain and increase the organizational commitment of the staff. Therefore, it is necessary to investigate factors affecting organizational commitment. The purpose of this study was to Identification the role of Dimensions of organizational development in the organizational commitment of faculty of physical education in the country. The present research is of correlation and performed in Field method. The study of 215 people, including all members of the faculty of physical education across the country.
Introduction
The development and qualitative growth of the faculty members is one of the goals of today's universities, For this reason, Developing and implementing programs for the growth of these specialists is necessary, The development of faculty members includes activities that help them grow and Promoting Professional capabilities. Improve the development of faculty could have a positive impact on their organizational behaviors without hesitation. Organizational commitment of members can be one of these. Organizational commitment of employees is the positive and negative attitudes of individuals toward the organization. Organizational commitment has three dimensions that are:
 - Strong belief in accepting the goals of the organization
- A lot of passion for more effort in the organization
- The desire to continue membership in the organization.
 Gall (2015), showed a positive and significant correlation between organizational commitment and employee organizational development in their research at Preston University. Very little research has been done on this subject. It is necessary to do more research in this field . The present research wants to answer these questions:
Is there a relationship between organizational development and its dimensions, and the degree of organizational commitment of the faculty members of the country's physical education colleges?
 Do dimensions of organizational development can predict the organizational commitment of the faculty members of the country's physical education colleges?  
Case study
The purpose of this study was to Identification the role of Dimensions of organizational development in the organizational commitment of faculty of physical education in the country.
Materials and methods
The present research is of correlation and performed in Field method. The study of 215 people, including all members of the faculty of physical education across the country. The sample size has been calculated against 138 people, using the Cochrane formula and is selected by stratified random sampling. In this research, organizational development questionnaire (Jamshidi, 1388) and questionnaire of organizational commitment (Allen and Meyer, 1997), which validity by experts and reliability through Cronbach's alpha, respectively, 0.78 and 0.86 respectively. To analyze the data, descriptive statistics, statistical methods, Pearson correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis to single-sample t-test and Kolmogorov-Smirnov was used.
Discussion and results
The results showed that between organizational development and all its aspects, and organizational commitment of faculty members in the P<0.01 a direct and significant relationship exists. Multiple regression analysis showed that the dimensions of organizational development in the next step interpersonal communication, self-efficacy and leadership are able to significantly predict organizational commitment.
Conclusion
Organizational development and its various dimensions have features that Can change the expectations of faculty members of physical education and Allowing them to perform beyond the individual's interests and beyond what is expected and Also ultimately lead to a greater commitment to organizational goals. Therefore, it is suggested that University directors help to expand interpersonal, inter-group, and work-based communication, focusing on the impact of faculty members on the country's growth, and the use of organizational development plans as one of the factors contributing to growth and Development of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • organizational development
  • Organizational Commitment
1-Alhoseini, S,h, (2001), organizational development. Tehran: Bharyh publications chapter 2, P:28-32.(In persian)

2-Azar, A. and Momeni, M., (1998), Statistics and its application in management, Tehran, the publisher, Second Edition, Vol. 1 and 2. (In persian)

3-Brown, A. (2006). Where manuscript development meets faculty development. Journal of scholarly publishing, 37(2), 131-135.

4-Cao, J., & Hamori, M. (2015). The impact of management development practices on organizational commitment. Human Resource Management.

5-Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). Organization development and change: Cengage learning.

6-Delaware, A, (2000). Research Methods in Psychology and Behavioral Sciences, Tehran, Publication and editing, Eighth Edition. (In persian)

7-Gul, Z. (2015). Impact of Employee Commitment on Organizational Development. FWU Journal of Social Sciences, 9(2), 117.

8-Jamshidi, L., (2007), "check the status of shahid Beheshti University faculty development and provide a model for continuous improvement", Master Thesis, University shahid Beheshti. (In persian)

9-Lin, H. (2004). A study of learning organization and faculty development in higher education.

10-Magoshi, E., & Chang, E. (2009). Diversity management and the effects on employees’ organizational commitment: Evidence from Japan and Korea. Journal of World Business, 44(1), 31-40.

11-Mahoney, A. (2015). Commitment and Employee Development: Comparing Generations X and Y.

12-Marzban, Z., (2009) "Evaluation of faculty members at the University shahid Beheshti necessity of establishing a development center", Master Thesis, Faculty of Education, University shahid Beheshti. (In persian)

13-Mohebzadegan, useph (2013), growth pattern design faculty at the University of Tehran, thesis, University hsahid Beheshti, the field of educational management. (In persian)

14-Oberholster, F. R., & Taylor, J. (1999). Spiritual experience and organizational commitment of college faculty. Paper presented at the International forum.

15-Ok, A. B., & Vandenberghe, C. (2016). Organizational and career-oriented commitment and employee development behaviors. Journal of Managerial Psychology, 31(5), 930-945.

16-Raišienė, G., & Vilkė, R. (2014). Employee organizational commitment development at voluntary organizations in Lithuania. Human Resources Management and Ergonomics, 8(2), 88-101.

17-Raza, S. A., & Naqvi, S. (2011). Quality of Pakistani university graduates as perceived by employers: Implications for faculty development. Journal of Quality and Technology Management, 7(1), 57-72.

18- Safari, S., (2009), "Designing a model of educational evaluation in line with the development of the shahid Beheshti University faculty members' doctoral thesis, University shahid Beheshti. (In persian)

19-Salehian, A., (2004), organizational development, Journal of Management, Vol. XIII, No. 91-92, azar and dey, Tehran, published by the Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In persian)

20-Sehgal, N. L., Sharpe, B. A., Auerbach, A. A., & Wachter, R. M. (2011). Investing in the future: building an academic hospitalist faculty development program. Journal of hospital medicine, 6(3), 161-166.

21-Sharma, P. (2015). Organizational Commitment Among Faculty Members in India: A Study of Public and Private Technical Schools. Global Business and Organizational Excellence, 34(5), 30-38.

22-Steinert, Y., Naismith, L., & Mann, K. (2012). Faculty development initiatives designed to promote leadership in medical education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 19. Medical teacher, 34(6), 483-503.