بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمانی و خلق دانش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پژوهش حاضر سازمان‌های آموزشی را به عنوان یکی از انواع مهم سازمان‏ها از نظر فعالیت مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق به بررسی رابطه جو اخلاقی و ابعاد آن با خلق دانش پرداخته شده است. تحقیق مورد نظر از جهت ارتباط بین متغیرهای تحقیق، از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارمندان شاغل در حوزه ستاد مرکزی و معاونت‏های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در اردیبهشت ماه 1393 به تعداد 290 نفر بوده و حجم نمونه برمبنای جدول مورگان 165 نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‏ها شامل پرسشنامه‏های استاندارد جو اخلاقی سازمانی ویکتور و کالن مشتمل بر 26 گویه و خلق دانش همتی مشتمل بر 7 گویه  و با مقیاس پنج گزینه‏ای لیکرت بوده است. برای اطمینان از روایی پرسشنامه‏ها، آنها به روش اعتبار صوری مورد تأیید 3 نفر از اساتید قرار گرفت و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که این مقدار برای پرسشنامه جو اخلاقی سازمانی 809/0 و برای پرسشنامه خلق دانش 821/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‏ها به طور عمده  با استفاده از آزمون‏های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار   spss 19 انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که در سازمان مورد مطالعه بین جو اخلاقی سازمانی و خلق دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شش بعد جو اخلاقی(ابزاری، مراقبتی، استقلال اخلاقی، قوانین اخلاقی، ضوابط اخلاقی و کارایی اخلاقی) با خلق دانش رابطه مثبت و معناداری دارند. بنابراین برمبنای نتایج این تحقیق جو اخلاقی به عنوان یک عامل در ایجاد و ارتقاء دانش در سازمان، نقش ایفا می‏کند. بر این اساس پیشنهاد می‏گردد با مدیریت مناسب و ارتقای جو اخلاقی در سازمان‌ها، شرایط مساعدی برای فرآیندهای خلق دانش در آنها فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Ethical Climate and Organizational Knowledge Creation(Birjand University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • Mohammadosmsn Hosseinbor‭ 1
  • Mehdi Jan Ahmadi Gol 2
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Present research has studied a training organization as one of the most important organizations in case of its activities. . This study investigated the relationship between ethical climate and its subscales with organizational knowledge creation and the relationship between these two variables that evaluated in the process to better adapt to the environment and community service organizations. In today's world full of change, organizational knowledge is becoming the competitive advantage of organizations. Knowledge creation supports organization in today's complex environment, make it able to dominate other organizations, and is a pioneer in various fields of activity. There are different organizational ethical climate that affect employee behavior and their participation in the activities of Knowledge Management. This research tries to study same relationship.
Case study
Birjand University of Medical Sciences is one of the most important medical universities in east of Iran. In this study, the researcher is trying to answer this question in this university that whether the ethical climate and organizational knowledge creation among the staff of the university have a relationship together.
Materials and Methods
This study according its goal is an applicable research. According to the data collection methods, this study is a descriptive and correlational research. This research is a survey. The statistical population of the study includes deputy and headquarters staff of Birjand University of Medical Sciences consist of 290 people. A sample of 165 participants was determined according to Morgan table. The standard questionnaires used to collect data of organizational ethical climate and organizational knowledge creation. The data analysis performed through appropriate statistical methods such as Spearman's Correlation coefficient and Multiple Regression Analysis by the software of SPSS 19.
Discussion and Results
The results showed that there is a significant and positive relationship between the ethical climate of the organization and knowledge creation. Moreover, the six dimensions of ethical climate (instrumental, caring, independence, moral, ethical codes, codes of ethics and ethical performance) had positive and significant relationship with knowledge creation.
Conclusion
The results suggested that improving the organization ethics; provide the basis for improving knowledge creation in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical climate
  • knowledge Creation
  • University of Medical Sciences
  • Birjand
1-Akhavan, p. and Yazdi Moghadam J. (2013). Joint study of the role of ethics and knowledge management on organizational performance. Journal of Ethics in Science and Technology, 8(2): 37-52. (In Persian)

2-Alvani, S. M., Nategh, T. and Farahi, M. M. (2007). The role of social capital in the development of organizational knowledge creation, Iranian Journal of Management Sciences, 2(5): 35-70. (In Persian)

3-Anvari Rostami A. A. and Shahaei B. (2009). Knowledge Management and Learning Organization: An Analysis of the Role of Documenting Knowledge and Experiences, Information Technology Management, 1(2): 3-18. (In Persian)

4-Arnaud, A. (2006). A new theory and measure of ethical work climate: The Psychological Process Model (PPM) and the Ethical Climate Index (ECI). United state, Florida, University of Central Florida.

5-Asgari, N., Kherandish, M., Gholami, M. and Khalatbari, M. (2013). Effect of Psychological Empowerment of Employees on Developing Knowledge Creation Capacity in Organization, Information Technology, 1 (5): 126-107. (In Persian)

6-Asgari, N. and Monavarian, A. (2009). Organization in the age of industry, information and knowledge. Tehran: Tehran University Press. (In Persian)

7-Ashena, M., Yosefi, H. R. and Sadegh, F. (2009). , Intellectual capital, valuable and effective capital in the State Tax Organization, Journal of Taxes, 54: 139-155. (In Persian)

8-Borhani, F., Jalali, T. Abbaszadeh, A. and Haghdoost, A. A. (2011). Nurses’ views on the ethical climate of teaching hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences, Journal of Medical Ethics, 5(17): 26-44. (In Persian)

9-Chen, J., Zhenming, X., and Hongyan L. (2007). Son preference, use of maternal health care, and infant mortality in rural China, 1989–2000. Population studies, 61(2): 161-183.

10-Danaei fard, H. Fani, A. A. Braty, E. (2011) Explaining the Role of Organizational Culture in Iran Governmental Silence. The Perspective of Government Management, 8: 61-68. (In Persian)

11-Davenport, T., Prusak, L. (2000). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press.

12-Dehghani, M., Yaghobi, N. M., Moghli, A. R. and Vazifeh, Z. (2015). Providing a three-layer model of the feasibility and effective implementation of knowledge management using meta-synthesis method. Quarterly Government Administration, 3(12): 108-123. (In Persian)

13-Faghihi, A. and Rezaimanesh, B. (2005). Administrative Ethics, Management Studies Quarterly, 47:25-44. (In Persian)

14-Filipoa, A. (2007). Perceived organizational support and ethical work climates as predictors of turnover intention of licensed nurses in skilled nursing facilities. United States, Michigan, Western Michigan University.

15-Ghasemzadeh, A., Maleki, Sh. and Sharifi, L. (2016). Mediating Effect of professional ethics in the relationship between intellectual capital, organizational learning and knowledge sharing. Journal of Medical Education Development, 9(22): 76-86. (In Persian)

16-Ghorbanizadeh, V. and Khaleghinia, S. (2009). The role of implicit knowledge transfer in employee empowerment, Quarterly Journal of Human Resource Management Researches, 1(2): 105-85. (In Persian)

17-Golparvar, M., Javadian, Z., Mesbahi, M. R. and Alimardani, S. (2012). Ethical climate and deviant and civil- organizational behaviors, Journal of Ethics in Science and Technology, 7(4): 41-52. (In Persian)

18-Hasani, M. and Bashiri, J. (2015). Ethical climate relation with positive and negative organizational consequences, Journal of Ethics in Science and Technology, 10(4): 27-36. (In Persian) 

19-Hemati, M. (2010). Evaluating the use of the components of Knowledge Management in the Faculty of Engineering Tehran campus. Paper presented at the First National Conference on Knowledge Management Tehran. (In Persian)

20-Khazni, S., Shayesteh Fard, M., Saeidozakerin, M. and Cheraghian, B. (2013). Real and ideal organizational ethical climate of nurses of teaching hospitals of  Ahwaz university of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Ethics and History, 2:99-110. (In Persian)

21-Lang, J. C. (2001). Managerial Concerns in Knowledge Management, Journal of Knowledge Management, 5(1):43-59.

22-Martin K.D., Cullen J.B. (2006). Continuities and Extensions of Ethical Climate Theory: A Meta-Analytic Review. Journal of Business Ethics, 1:75-94.

23-Mousavi, S. (2011). A knowledge management framework in knowledge intensive organization: a study in Iran nano technology organization, Tehran, Tarbiat Modarres University, thesis for MS of MIT. (In Persian)

24-Najafi, M., Karimi, M., Ghahramanifard, A. and Rezvani, S. M. (2010). The relationship between ethical climate and job satisfaction among employees of departments of education in Isfahan, New Educational Approaches, 5(2): 1-22. (In Persian)

25-Nasehifar, V., Habibi, M. and Habibi, Ali (2010). Structural factors affecting innovation and knowledge creation in organizations (Case Study of State Tax Organization), Journal of Tax, 57:123-142. (In Persian)

26-Philipova, A. (2007). Perceived organizational support and ethical work climates as predictors of turnover intention of licensed nurses in skilled nursing facilities. United State, Michigan, Western Michigan University.

27-Piri, Z. and Asefzadeh, S. (2006). How we can knowledge creation be used to? Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 10(1): 124-132. (In Persian)

28-Rahimnia, F. and Nikkhah Farkhani, Z. (2011). The impact of organizational ethical climate on organizational identity and intention to leave the service vendors, Journal of Ethics in Science and Technology, 6(4): 1-11. (In Persian)

29-Rechberg, I. and syed, J. (2013). Ethical issues in knowledge management: conflict of knowledge ownership, Emerald Group Publishing Limited, 6: 828 – 847.

30-Rezaeian Fardoei, S. and Ghazi Noori, S. S. (2010). Modeling the role of ethics in the success of knowledge management systems. Journal of Science and Technology Policy, 3(2): 65-79. (In Persian)

31-Saedi M. and Yazdani R. (2009). Presentation of a Process Model for Implementing Knowledge Management Based on Organizational Learning in Iran Khodro: A Theory Based on Data, Information Technology Management, 2(2): 67-84. (In Persian)

32-Salavati, A., Rahmani, M. and Razman, V. (2013). The Relationship of Professional Ethics with Knowledge Management, Journal of Ethics in Science and Technology, 4 (26):36-22. (In Persian)

33-Salehi, Dara (2012). Comparison of Knowledge Management at State and Non-Governmental Banks in Baneh, Management Department, Payame Noor University, thesis for BSc.

34-Shabgoo Monsef, M., Fadaei, M., Afshin Pour, H. (2014). The impact of organizational ethical climate on employee participation in knowledge management process, in Guilan organization of economic affairs and finance, and tax department. Journal of business economics, and management studies, 2(6): 8- 19.

35-Shafique, I. (2013). Discovering the Effect of Organizational Ethical Climate on Knowledge Management, Management and Administrative Sciences Review, 2(3): 304-321.

36-Shami, M. (2009). Identify factors influencing knowledge sharing in the management of projects, Ph. D. dissertation, Faculty of Management, Tehran University.

37-Storey, J. and Barne, E. (2000). Knowledge management initiatives: learning from failure, Journal of Knowledge Management, 4(2):145‐156.

38-Sullivan, J. P. H. and Sullivan S. P. H. (2000). Valuing intangible companies: an intellectual capital approach, Journal of Intellectual capital, 1(4): 328-340.

39-Victor, B., Cullen, J. B. (1988). The organizational bases of ethical work climates. Administrative Science Quarterly, 33: 101- 125.