رویکردی برای سنجش شکاف هم‌سویی راهبردی و حاکمیت فناوری-اطلاعات در حوزه سرویس‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها مبتنی بر یک روش تلفیقی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترا، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

      با بکارگیری همزمان هم­سویی راهبردی و حاکمیت فناوری­اطلاعات می­توان یک ابتکار عمل راهبردی موثری بدست آورد تا به سازمان­ها اجازه دهد به بهره­برداری کارآمد از فناوری­اطلاعات و مزیت رقابتی دست یابند. در مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان هم­سویی راهبردی و سطح بلوغ حاکمیت فناوری­اطلاعات در حوزه سرویس­های آموزش مجازی دانشگاه­ها پرداخته می­شود. در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع­آوری اطلاعات و نظرات کارشناسان ارشد و خبره در این حوزه در 63 فاکتور مختلف به صورت یک مدل تلفیقی از کوبیت و لوفتمن پرداخته و نتیجه ارزیابی میزان هم­سویی راهبردی فناوری­اطلاعات و کسب­وکار حوزه سرویس­های آموزش مجازی را در دانشگاه شهیدبهشتی به‏عنوان مورد مطالعه به صورت جداولی ارائه نموده­ایم. بررسی نتایج نشان می­دهد بکارگیری مناسب و سهم فناوری­اطلاعات برای موفقیت در رسیدن به اهداف با میانگین 3.33 و همچنین طراحی و پیاده­سازی مناسب سیستم­های پایه­ای در دانشگاه با میانگین 3.16 از دید پاسخ­دهندگان مهمترین تاثیر را داشته و در مقابل فاکتورهای عدم بکارگیری معماری سازمانی یکپارچه برای کلیه فرآیندهای آموزش مجازی با میانگین 1.27 و عدم توجه به خطرپذیری فناوری­اطلاعات و نبود یک چارچوب نظارت داخلی با میانگین 1.38، جزو نقاط ضعف بوده است و برای ارتقاء هم­سویی راهبردی و حاکمیت فناوری­اطلاعات در آموزش­مجازی، نیاز به تلاش بیشتر در این زمینه­هاوسایر زمینه­هایی که نمره پایینی بدست آورده­اند، بیش از پیش روشن می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Approach for Evaluating gaps between IT Alignment and E-Governance for Virtual Learning Services in Universities With a Combination approach (Case study: Shahid Beheshti University)

نویسندگان [English]

  • Davoud Vahdat 1
  • Fereydoun Shams 2
  • Eslam Nazemi 2
چکیده [English]

Extended Abstract:
Nowadays, using strategic alignment and IT governance can be an effective strategy to gain the initiative to help organizations allow efficient utilization of information technology and gain competitive advantage. The present article examines the gap between strategic alignment and IT governance maturity level of services in the field of virtual learning. To collect information and views of experts and thus to evaluate the alignment of IT and business on the field of virtual learning services, a questionnaire with 63 questions has been designed by integrating some expert-selected factors of Luftman and Cobit models.
Introduction
While the study of strategic IT alignment has made significant progress in the last quarter century since the work of Henderson, Venkatraman, and others first emerged, there remains several important research questions that are still relatively unexplored. A lot can happen in 25 years. The fact that IT alignment is a perpetual priority for CIOs confirms that alignment is difficult but it also shows that alignment is a moving target. We see a continuing need for researchers to adapt and extend our knowledge of what it means for IT to be aligned with business. This will require fresh thinking as the extant IT alignment paradigms are a product of a simpler time when IT was less complicated and business strategy was more stable. To reflect the reality of IT and business strategy in modern society, a new approach is needed to account for the ways that businesses are increasingly attempting to exploit synergies between corporate, strategic business unit, and functional-level activity (Coltman et al., 2015).
Further investigation into IT governance structural relationship to IT strategic alignment may contribute to existing knowledge as well as add practical know-how to managers and executives planning and developing IT governance is an effort to achieve IT strategic alignment (Hosseinbeik et al., 2011).
In summary, the present research is aimed to find the answer for the following questions: What is the relationship between strategic alignment and IT governance structures in E-learning services? What are the effects of IT governance structures on e-learning services based on a combined selective strategic alignment model?
Case study
Since the field of research is very large, and since the objective of this study is to provide a way to assess the relationship between alignment of IT and IT governance in the field of e-learning services, we selected virtual leaning department of Shahid Beheshti University as a case study in a specified range with similar characteristics with other universities.
E-learning domain has three key elements: Teacher, Student and expert personnel, so we asked our questions from these selected experts. The sample of 28 professors, experts, assistants, professors and graduate students (PhD) were asked to answer our questions as expert panel.
Materials and Methods
This study is quantitatively trying to explore IT/business alignment and the gap between as-is status with to-be status of e-learning services at universities.
Conclusion
Survey results indicate that proper use of information technology to successfully reach the goals with mean of 3.33 and design and implementation of appropriate basic systems with the mean of 3.16 show the most important influence, and in contrast failure to use an integrated enterprise architecture for virtual learning processes with the mean of 1.27, and lack of attention to risk factors of IT and non-implementation of a framework of internal control with the mean of 1.38, has been the most weakness factors. Thus, it is clear over and over that to promote strategic alignment and IT governance in virtual learning, require more effort in enterprise architecture and other areas that have low scores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic alignment
  • IT-governance
  • Luftman Strategic Alignment Model
  • Cobit Framework
  • Alignment maturity model
1-Avison, D., Jones, J., Powell, P., & Wilson, D. (2004). Using and validating the strategic alignment model. Strategic Information Systems, 13(1), 223-246.

2-Clarke, R. (1994). The Path of Development of Strategic Information Systems Theory. Retrieved 2016, from <http://www.rogerclarke.com/SOS/StratISTh.html>

3-Coltman, T., Tallon, P., Sharma, R., & Queiroz, M. (2015). Strategic IT alignment: twenty-five years on. Journal of Information Technology, 30(1), 91-100.

4-Group, C. (2015). IT Governance and Managed Services, Creating a win-win relationship. Retrieved 2016, from https://www.cgi.com/sites/default/files/white-papers/cgi-it-managed-services-and-governance-white-paper.pdf

5-Henderson, J., & Venkatraman, H. (1993). Strategic Alignment: Leveraging information technology for transforming organizations, IBM Systems Journal, Vol.32, No.1. Retrieved 2016, from http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5387398

6-HosseinBeik, S. et al. (2011). Combination IT strategic alignment IT Governance to Evaluate Strategic Aligment Maturity, Baku, Azerbayjan: IEEE 5th International Conference on Application of Information and Communication Technology.

7-ITGI. (2007). Board Briefing on IT Governance, Second Edition. Retrieved 2016, from http:// www.isaca.org

8-Kazman, R., & Chen, H. (2002). Aligning Business Models, Business Archtectures, and IT Architectures. The Atchtect, 5(2).

9-Khaki, Gh. (2010), Research Method: A thesis Approach, Tehran: Baztab Publications. (In Persian)

10-Luftman, J., & Kempaiah, R. (2007). An update on Business-IT alignment: A line has been drawn. MIS Quarterly Executive, 6(3), 165-177.

11-Manian, A., Moosakhani, M., Hassanzadeh, A., & Jami Pour, M. (2014). Designing a Maturity Model of KM Aligned with Business Strategies Using Meta Synthesis Method. Iranina Journal of Information Technology Management, 307-332. (In Persian)

12-Milbourne, L. (2016). Assessing Information Technology and Business Alignment in Local City Government, Doctoral Thesis, Walden University.

13-Ramage Ed., B. &. (2009). Exploratory Essay. New York: The Allyn and Bacon Guide to Writing, 5th Edition. Retrieved 2016, from http://www.uwec.edu/Blugoldseminar/faculty/upload/Exploratory-Essay.pdf

14-Ronaghi, M. H., & Mahmoudi, J. (2015). The relationship between corporate governance and IT governance in public organizations. Journal of Information Technology Management, Vol. 7, No. 3, PP 615-634. (In Persian)

15-Taghva, M., & Hajizadeh, P. (2010). Measuring the Maturity of IT and Business Strategies Alignment in Organization: Case Study of SAIPA-Yadak Company. Information Science and Technology (Iranian Research Institute for science and technology), Vol. 25 No. 3, 481-504.(In Persian)

16-Tallon, P. (2008). A Process-Oriented Perspective on the Alignment of Information Technology and Business Strategy. Management Information Systems, 24(3), 227–268.

17-Tallon, P., & Kraemer, K. (1999). A Process_oriented Assessment of the Alignment of Information Systems and Business Strategy: Implications for IT Business Value. Fourth Americas Conference on Information Systems (AIS). Baltimore, Maryland.

18-Teo, T. &. (1997). Integration between business planning and information systems planning: an evolutionary contingency perspective. Management Information Systems, 14, 185-214.

19-Weill, P. B. (1998). Leveraging the New Infrastructure. Harvard Business School Press.

20-Yagoubi, N., Dehghani, M., Moghali, A., Vazifeh, Z. (2016), Strategic Alignment Approach and Balanced Maturity in Effective Implementation of Knowledge Management, Iranian Journal of General  Management Research, Vol. 9, No. 25, PP 61-84. (In Persian)

21-Zarghami, S. (2014), Explanatory constructivist/realistic about the nature of science and its elements: the basis for reflection on science education, Iranian Journal Published by Ferdowsi University of Mashhad:  Foundations of Education (Studies in Education & Psychology). PP 5-28. (In Persian)