بررسی تأثیر رفتارهای مثبت‌گرا و بدبینانه بر نگرش شغلی و سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش رفتارهای خوش‌بینانه و بدبینانه (بدبینی سازمانی) در پیش‌بینی و تبیین نگرش شغلی و سازمانی کارکنان است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان صنعت و معدن زاهدان در سال 1395 به تعداد 130 نفر که تعداد 90 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه‌ی تحقیق انتخاب گردید.  داده‌های پژوهش از طریق سه پرسشنامه‌ی نگرش شغلی و سازمانی، رفتارهای مثبت‌گرا و بدبینی سازمانی جمع‌آوری و روایی آنها با استفاده از روایی هم‌گرا و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار پی ال اس، مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد بدبینی سازمانی بر نگرش شغلی و سازمانی کارکنان تاثیر منفی با بار عاملی0.470-  و رفتارهای مثبت‌گرا تاثیر مثبتی بر نگرش شغلی و سازمانی کارکنان با بار عاملی 0.404  دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the impact of the optimistic and the pessimistic behaviors on occupational and organizational attitude

نویسندگان [English]

  • amin reza kamalian 1
  • mohammad Kouhi Khor 2
چکیده [English]

The aim of this research is survey the impact the role of optimistic and pessimistic behaviors (organizational pessimism) in predicting and explaining occupational and organizational attitude of employees. The research method in terms of purpose is an applicable research and in terms of data gathering method, is descriptive-correlation. Statistical society of this research includes 130 employees of Organization of Industries and Mine of Zahedan province in the year 1395 and 90 of them were selected through random sampling as the sample of the research. Research data is gathered through three questionnaires of occupational and organizational attitude, optimistic behaviors and organizational pessimism and their validity was approved by using convergent validity and their reliability was approved by using Cronbach’s alpha and composite reliability. Research hypothesis were verified through structural equation modeling with PLS software. Findings show that organizational pessimism has a negative effect on the occupational and organizational attitude of the employees with loading factor of -0.470, and optimistic behaviors have a positive effect on the occupational and organizational attitude of the employees with loading factor of 0.404.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occupational and organizational attitude
  • optimistic behaviors
  • organizational cynicism
  • PLS

1-حسن‌پور، اکبر، معمارزاده، غلامرضا، انبارلویی، مونا(1392) پژوهش پیرامون رابطه تاثیری و تاثری نگرش‌های شغلی و ارتباط آن‌ها با عملکرد کارکنان، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 12، صص 21-28.

2-حسن‌زاده، ژاله فرزانه(1389) مثبت‌گرایی در رفتارسازمانی، تدبیر، شماره 216، صص 24-29.

3-حقیقی‌کفاش، مهدی، مظلومی، نادر و میرزامحمدی، فرزانه (1390) پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای بدبینی سازمانی (موردمطالعه: کارکان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول- سال بیست‌یکم، شماره 64، صص 117-139.

4-دانایی فرد، حسن و پناهی، بلال (1389) تحلیل نگرش‌های شغلی کارکنان سازمان های دولتی تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی، پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت)، دوره 2 ، شماره 3، صص1-19.

5-زارعی‌متین، حسن(1393) مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، تهران ، انتشارات آگاه، .

6-ضیاالدینی، محمد و محی‌الدینی، ابوالفضل(1393). سیرتکاملی، علل شکل‌گیری و آسیب‌های بدبینی سازمانی، همایش بین الملی مدیریت، ص 302- 313.

7-طالب‌پور، مهدی، غلامیان، جواد (1389) بررسی الگوی رگرسیونی نگرش‌های شغلی و جو سازمانی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور، مدیریت ورزشی، شماره4، صص 43-63.

8-عباس‌زاده، حسن، محمودی، آرش و نوری، امیر(1393) رفتارسازمانی مثبت‌گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتارشهروندی و کیفیت زندگی کاری، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره74.صص137-159.

9-عظیمی، حسین، گودرزی، غلام‌رضا، انصاری، محمداسماعیل، پیرایش، رضا، عبدی‌رزین، سهراب(1390) طراحی پرسشنامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی : 80 سازمان دولتی در مرکز استان زنجان، اندیشه راهبردی، سال پنجم، شماره اول، شماره پیاپی 9، صص 169-200.

10-گلپایگانی، مجید (1394) بررسی تأثیر رفتارهای مثبت سازمانی بر بدبینی سازمانی و میل به اهمال کاری کارکنان بانک ملت سمنان، پایان‌نامه، غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده ادبیات و علوم انسانی .

11-منفرد، محمود و خوراکیان، علیرضا (1393) تاثیر رفتارسازمانی مثبت بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی، سال سوم، شماره 3(شماره پیاپی10)، صص 1-17.

12-موسوی، سیدنجم‌الدین، امیری، زینب و فرخی، مجتبی (1393) تاثیر رفتارسازمانی (مثبت بر رفتار انحرافی کاری )نقش میانجی: جو اخلاقی سازمان)، فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی، سال سوم، شماره 4 (پیاپی 11)، صص 147-172.

13-نادری، جلال؛ جمشیدی، ناصر؛ زارعی متین، حسن.(1394). بررسی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد بدبینی سازمانی موردمطالعه: کارکنان سازمان استاندارد استان قم، مدیریت فرهنگ، دورة 13، شمارة1، صص 157-176.

14-الوانی، سیدمهدی (1391). بهره‌وری در پرتو رفتارسازمانی مثبت‌گرا، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 8، صص 1-6.

15-Akshay Malik (2013) Efficacy, Hope, Optimism and Resilience at Workplace – Positive Organizational Behavior, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 10,pp1-4.

16-Avey, J.B., Luthans, F., & Youssef, C.M. (2010) The additive value of positive psychological

17-Bakker, A. B. Schaufeli, W. B.(2000). Burnout contagion processes among teachers. Journal  of Applied Social Psychology.30:-2308-2289.

18-Bommer, W. H., Rich, G. A. and Rubin, R. S. (2005) ‘Changing attitudes about change: Longitudinal effects of transformational leader behavior on employee cynicism about organizational change’, Journal of Organizational Behavior, 26: 733–753

19-Capital  in predicting work attitudes  and behaviors. Journal  of Management, 36(2), 430-452.

20-Cinar Orhan, Karcioglu Fatih, Aalan Imran(2014) The relationships among Organizational Cynicism, Job Insecurity and Turnover Intention: A Survey Study in Erzurum/Turkey, 10th  International Strategic Management Conference, Social and Behavioral Sciences   150,  429 – 437.

21-Cook, W. and Medley, D.M. (1954). “Proposed Hostility and Parasaic Virtue Scales for the MMPI” Journal of Applied Psychology, 38: 414-418.

22-Dean, W.J., Brandes, P.  and  Dharwadkar, R. (1998).  “Organizational Cynicism”,  The Academy of Management Review, 23(2): 341-352

23-Eaton, A.J. (2000).  A Social Motivation Approach to Organizational Cynicism  (Master of Arts), Toronto , York University, [W1] 

24-Ince, Mehmet., Turan, Şuayip (2011) Organizational Cynicism as A Factor that Affects the Organizational Change in the Process of Globalization and An Application in

25-James, S.L.M. (2005).  Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of The Potential Positive and Negative Effects On School Systems, (Dissertation of Doctor of Philosophy), Florida ,  The Florida State University,.

26-Kalagan, G. and Aksu, B.(2010). Organizational cynicism of the research assistants:  A Case of Akdeniz University. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, pp. 4820-4825. 

27-Luthans, F., Youssef, C., Avolio, B. J.(2007). Psychological Capital: investment and developing Positive Organizational Behavior in D. L. Nelson and C. L. Cooper. (Eds.) Positive Organizational Behavior.(PP.9-24). California: SAGE Publications.

28-Luthans,F.(2002)  the  need  for  and  themeaning  of  positive  organizational behavior,journal of organizational behavior,23,695-706.

29-Mantler J, Godin J, Cameron S. J and Horsburgh E.M (2015) Cynicism in hospital staff nurses: the effect of intention to leave and job change over time, Journal of Nursing Management, 2015, 23, 577–587.

30-Mete, Yar Ali (2013). Relationship Between Organizational Cynicism And Ethical Leadership Behavior: A Study At Higher Education, 2nd  Cyprus International Conference on Educational, p476-483.

31-Nafei, Wageeh A., Kaifi, Belal A. (2013). The Impact of Organizational Cynicism on  Organizational Commitment: An Applied Study on Teaching Hospitals in Egypt. European  Journal of Business and Management. Vol.5, No.12,131.

32-Nafei, Wageeh A. (2013). The effect of organizational cynicism on job attituders an empirical study on teaching hospitals in Egypt. International bisiness research. 6(7): 52-69.

33-Pelit, Elbeyi and Pelit, Nil (2014).The Effects of Mobbing on Organizational Cynicism: A Study on Hotels in Turkey, International Journal of Human Resource,  Vol 4, No 1, pp34-56.

34-Rubin, R. S. Dierdorff, E. C. Bommer, W. H. & Baldwin, T. T. (2009). Do leaders reap what they sow? Leader and employee outcomes of leader organizational cynicism about change. The Leadership Quarterly, 5(20): 680-688.

35-Sheel, Rahul C & Vohra, Neharika (2015): Relationship between perceptions of corporate social responsibility and organizational cynicism: the role of employee volunteering, The International Journal of Human Resource Management, DOI:10.1080/09585192.2015.1072102.

36-Stajkovic, AD, Luthans, F. (1998)  Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis, Psychological Bulletin 124 (2), 240-261

37-Treadway, D. C. Hochwarter, W. A. Ferris, G. R. Kacmar, C. J., Douglas, C., Ammeter, A. P., & Buckley, M. R. (2004). Leader  political skill and employee reactions. The Leadership Quarterly, 4(15): 493-513.


 [W1]قبل از انتشارات