تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش معلمان در سال تحصیلی 93-1392 اجراء شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهرستان اردبیل (ناحیه 1 و 2) است که با استفاده از فرمول کوکران 250 معلم به روش تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه به ترتیب مکانیسم های یادگیری سازمانی آرمسترانگ و فولی و رفتار اشتراک دانش بر گرفته از پژوهش مجید که پایایی آنها به ترتیب 79/0 و 86/0 می باشد استفاده شده است. داده­های گردآوری شده با استفاده از روش­های آماری T تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد وضعیت مکانیزم های یادگیری سازمانی، رفتار اشتراک دانش در مدارس دوره اول متوسطه شهرستان اردبیل با میانگین متوسط به بالا است. همبستگی حاصل از فرضیه­های تحقیق نیز نشان داد بین ابعاد مکانیزم های یادگیری سازمانی با رفتار اشتراک دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از میان ابعاد مکانیزم­های یادگیری سازمانی، به ترتیب تعیین نیازهای رشد و یادگیری و تأمین آن پیش بینی کننده مناسبی برای رفتار اشتراک دانش معلمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role Organizational Learning Mechanisms in the Manner of Sharing Knowledge

نویسندگان [English]

  • Ali Khalegkhah 1
  • Habib Ebrahimpoor 2
  • Seyad Mohammad Syyed Kalan 3
چکیده [English]

This study aimed to investigate the role of Analysis of the role Organizational Learning Mechanisms in the Manner of Sharing Knowledge among teachers has been conducted in years 1392-93. Sample space of this project includes all teachers of grade one secondary school in Ardebil (area 1 and 2), By means of Kokaran formula, statistical samples were selected, using simple random method and we selected 250 teachers, who were tested by the same method. Inorder to gather the data, we devised two questionnaires in order Organizational Learning Mechanisms Armstrong & Foley & manner of sharing knowledge by Majid Research and realiability of which ate 79/0 and 86/0 respectively. The gathered data were analyzed step by step using few statistical methods: "single sampled T", "Pirsons correlation coefficient" and "multiple regression analysis". The results indicate that the condition of Organizational Learning Mechanisms and manner of sharing knowledge in grade one secondary schools in Ardebil town, has an average above normal. According to correlations based on the hypothesis of the research, It is indicated that there is a positive relation between Organizational Learning Mechanisms and manner of sharing knowledge. According to the results of multiple regression analysis among different aspects of Organizational Learning Mechanisms, determining growth need, learning, and providing it, are respectively convenient predictors for manner if sharing knowledge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Learning Mechanisms
  • manner of sharing knowledge
  • teachers
1-ابوالقاسمی، محمود؛ رشید حاجی خواجه لو، صالح؛ احمدی، سیدمحمد، (1390)، نقش  مکانیزم­های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش، مجله راهبرد فرهنگ، شماره دوازدهم و سیزدهم، صص 183-200.

2-اخوان، پیمان و رحیمی، اکبر، (1391)، شناسایى و رتبه بندى عوامل انگیزشى موثر بر اشتراک دانش در یک سازمان صنعتى، نشریه علمى پژوهشى مدیریت نوآورى، سال اول، شماره 2 زمستان، صص 107- 135.

3-اخوان، پیمان؛ اولیایی، النوش؛ دسترنج ممقانی، نسرین؛ ثقفی، فاطمه، (1389)، توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 2، صص 1-11.

4-الهیاری فرد، نجف و عباسی، رسول، (1390)، بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت های دانش بنیان، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 29 ، صص 54-45.

5-بیک زاده، جعفر؛ فردی آذر، علی؛ فتحی بنابی، رقیه، (1389)، بررسی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری سازمانی منطقه 8عملیات  انتقال گاز،  فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 12، صص64-33.

6-بهلول، مجید، (1392)، بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان دوره راهنمایی شهر رشتخوار و عوامل موثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

7-پورسراجیان، داریوش؛ اولیاء، محمدصالح؛ سلطانی علی آبادی، مژگان، (1392)، تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگا هها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، مجله رشد فناورری، سال 9، شماره 34، صص 43-34.

8-پیری، زکیه و آصف زاده، سعید، (1385)، چگونه می توان مدیریت دانش را بکار گرفت؟ ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شماره 1، صص124-132.

9-جمال زاده، محمد؛ غلامی، یونس، سیف، محمدحسن، (1388)، بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی، رهبری و مدیریت آموزشی، تابستان،  دوره 3، شماره 2 (مسلسل 8)، صص 63 - 86 .

10-حجازی، یوسف و ویسی، عادی، (1386)، تبیین مولفه های یادگیری سازمانی در موسسات آموزش عالی کشاورزی، مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 46، صص 66-45.

11-حسین قلی زاده، رضوان و میرکمالی، سیدمحمد، (1389)، عوامل کلیدی مؤثر بر اشتراک دانش، مطالعه موردی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال3، ش1، تابستان، صص 61-78.

12-دانایی فرد، حسن؛ خائف الهی، احمد؛ حسینی، سیدمجتبی، (1390)، تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری)، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال 4، شماره 14، صص84- 63.

15-رجایی پور، سعید و رحیمی، حمید، (1387)، بررسی رابطه بین فرآیند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، شماره 4، صص 76-60.

16-سیدکلان، میرمحمد؛ ملکی آوارسین، صادق و صوری، صداقت، (1391)، بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش سازمانی با یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهرستان های مغان)، دوفصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها، سال اول، ش1، صص 49-83.

17-شوقی، کریم، (1386)، مقایسه وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

18-طبرسا، غلامعلی و اورمزدی، نوشین، (1387)، تبیین و سنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، منطقه تهران. فصلنامه چشم انداز مدیریت، شماره 26 ، شماره 69-39.

19-عباس زادگان، سید محمد و ترک زاده، جعفر. (1388). نیازسنجی آموزشی در سازمان ها، تهران: نشر شرکت سهامی.

20-میرزائی دریانی، شهرام؛ ستاری، فرزاد؛ شارقی، بهمن، (1390)، طراحی الگوی ایجاد سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)، مجله فراسوی مدیریت، سال 5، شماره 19، صص 127-150.

21-نیازآذری، کیومرث و عمویی، فاطمه، (1386)، عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 14، صص 106-93.

22-Anantatmula, V. & Kanungo, S. (2010), Modeling Enablers for Successful KM Implementation, Journal of Knowledge Management. 14 (1). pp. 100-113.

23-Armstrong, A. & Foley, P. (2003), Foundations for a learning organization: organization learning mechanisms, The Learning Organization, Vol. 10, No. 2, pp. 74- 82.

24-Argyris, C & Schon, D.A. (1978), Organizational learning, in D.S. Pugh(ed), Organization Theory , New York, Penguin Books.

25-Boh, W. F. (2007), Mechanisms for sharing knowledge in project-based organizations, Information and Organization, Volume 17, Issue 1, pp: 27–58.

26-Choo, C. W. (2001),The Knowing Organization, how organization use information to create knowledge and make decisions , Oxford university Press, New York, NY.

27-Dever, J. (1997), Reconciling Educational Leadership and the learning organization., Community Cohhege Review, Vol. 25, No.2, Retrieved September 17, 2001 from the word wide web: p.129.www.EBSCOHOST.COM.

28-Gandhi, S. (2004), Knowledge management and reference services, The journal of librarianship, 30(5), pp.81-368.

29-Gan, G.; Ryan, C. & Gururajan, R.  (2006), ‘Soft’ Enablers of Knowledge Management in Malaysian Companies – a Qualitative Study,  17th Australasian Conference on Information Systems. Adelaide. Pp: 1-12.

30-Gholipour, R.; Jandaghi, G. & Hosseinzadeh, S. (2010), Explanation of Knowledge Management Enabler as a Latent Variable: A Case Study of SMEs in Iran, African Journal of Business Management.  4 (9),  pp. 1863-1872.

31-Houa, T. H., Sung, Y. T., & Chang, K. E. (2009), Exploring the behavioral patterns of an online knowledge-sharing discussion activity among teachers with problem-solving strategy, Teaching and Teacher Education, Vol 25, Issue 1, pp: 101–108.

32-Hsu, M., Ju, T., Yen, G. & Chang, C. (2007), Knowledge-sharing behavior in virtual communities: the relationship between trust, self-efficacy, and outcome expectations. International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 65, No. 2, PP: 153-69.

33-Jimenez, D .J. Valle, R.S. (2011), Innovation, organizational learning, and performance, Journal of Business Research, 64,pp:408-417.

34-Kim, S. and Ju, B. (2008), An analysis of faculty perceptions: Attitudes toward knowledge sharing and collaboration in an academic institution. Library & Information Science Research, 30 (4), pp: 282–290.

35-Lee, H. (2009), Information Science. Higher Education Dala 70/04 (Publication no AAT9781109129687).

36-Lee, H. & B. Choi. (2003), Knowledge Management Enablers, Processes and Organizational Performance, An Integrative View and Empirical Examination, Journal of Management Information Systems. 20 (1), pp: 179-228.

37-Marquart M. J. (2002), Building the learning Organization: Mastering the 5 Elements for coporate learning ,  p.135.

38-Mitkovska, S. J. (2010), The need of continuous professional teacher development. A Stip, Bulevar JNA 4/13, p. 46. www.sciencedirect.com.

39-Mumford, M. (1997), From organizational learning to the learning organization, Management Learning, Vol. 29, No. 1, pp: 59-73.

40-Morales Lopez, Y. (2011), Inputs for the incorporation of the UNESCO guidelines on ICT competency standards for teachers: The training of teachers of mathematics in Central America. ICE. Universidad de Oviedo. 39(1), pp: 3-12.

41-Morales, V. J. G., et al. (2006), Strategies Factors and Barriers for Promoting Educational Organizational Learning, Teaching and Teacher Education, Vol. 22, pp: 478-502.

42-Neefe. D. O (2001), Comparing levels of Organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional and non-traditional (Academic Quality Improvement Project) accreditation processes, Unpublished thesis, University of Wisconsin- Ston Menomonie, WI5475,  p.16.

43-Okunoye, A. & Karsten, H. (2002), ITI as Enabler of Knowledge Management: Empirical Perspective from Research Organizations in Sub-Saharan Africa. Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, pp: 1-10.

44-Pham T. N., Swierczek W. F.(2006), Facilitators of organizational learning in design, The Learning Organization, 13(2).

45-Salo, N. (2009), The Implications of Knowledge Management Sustainability For Leadership In An Organization: An Exploration and Analysis of Leadership Theories and Knowledge Manage-ment Practices in Bangwita Flores. Indonesia. Journal of NTT Studies,  1 (2). Pp: 95-135.

46-Schechter, C. (2008), Organizational Learning Mechanisms: The Meaning, Measure, and Implications for School Improvement, Educational Administration Quarterly, April 2008 vol. 44 no.2, pp:155-186. (Educational Administration Quarterlyeaq.sagepub. com)

47-Schechter, C. & Mowafaq, Q. (2013), From illusion to reality: schools as learning organizations, International Journal of Educational Management, Vol. 27 Iss: 5, pp: 505 – 516.

48-Schechter, C. & Atarchi, L. (2014), The Meaning and Measure of Organizational Learning Mechanisms in Secondary Schools, Educational Administration Quarterly, October 2014, vol. 50 no. 4, pp:577-609.(Educational Administration Quarterlyeaq. sagepub. Com )

49-Stewart , D (2004), Reinterpreting The Learning Organization, Emerald, Full Text, Article ,Vol.8, No.4, pp: 141-152.

50-Shrivastava, P. (1983), A typology of organizational learning systems, Journal of Management Studies, Vol.20, No. 1, pp: 7-28.

51-Senge, P. M. (1990), The leaders new work: building learning organizations, Sloan Management Review, fall.

52-Wang, Sh. & Noe, Raymond A. (2010), Knowledge sharing: A review and directions for future research, Human Resource Management Review, 20, pp: 115–131.

53-Watkins, K. E. and Marsick, V. J. (2004), The construct of the learning organization: dimensions, measurement, and validation, Journal of Human Resource Development quarterly, Vol 24, No 4, pp: 33-45.

54-Yeh, Y.; Lai, U. & CH. Ho. (2006), Knowledge Management Enablers: A Case Study. Industrial Management & Data Systems,  106 (6), pp: 793-810.