تبیین رابطه بین سیستم های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

       امروزه به ­کارگیری سیستم­های اطلاعاتی مناسب در حوزه­های مختلف، برای سازمان­ها امری ضروری و اجتناب­ناپذیر است. سیستم­های اطلاعات منابع انسانی یکی از مهمترین این سیستم­ها است که نقش مهمی در پشتیبانی از تصمیم­گیری مدیران و اثربخشی اقدمات و وظایف مدیریت منابع انسانی دارد. از این رو هدف اصلی ما در این مقاله ضمن شناسایی ابعاد سیستم های اطلاعات منابع انسانی، تبیین رابطه این متغیر با اثربخشی مدیریت منابع انسانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه منابع انسانی سازمان­های دولتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می­دهد که تعداد 168 نفر به­ عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای گرداوری اطلاعات موردنیاز پژوهش از پرسشنامه و به منظور بررسی فرضیه­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. طبق نتایج تحلیل مسیر، تمامی  فرضیه­های تحقیق تایید گردید. یافته­های تحقیق نشان می­دهد سیستم­های اطلاعات منابع انسانی با دو بعد اثرات سیستم­های اطلاعات منابع انسانی (کارکردی، ارتباطی و تحولی) و وظایف سیستم­های اطلاعات منابع انسانی (یکپارچگی استراتژیک، مدیریت دانش، توسعه پرسنلی و پیش­بینی و برنامه­ریزی)، به طور مثبت بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی تاثیرگذار است و بخش زیادی از تغییرات آن را پیش­بینی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the relationship between human resource information systems and the effectiveness of human resource management

نویسندگان [English]

  • Abdolali Keshtegar 1
  • Javsd Shukuhy 2
چکیده [English]

Today, the use of appropriate information systems for organizations is necessary and inevitable. Human Resources Information Systems is one of the most important of these systems play an important role in support of management decision making and the effectiveness of measures and functions human resource management. The main purpose of this paper is to identify aspects of HRIS and explain the relationship between human resource information systems and the effectiveness of human resource management in government agencies. Research statistic societies consisted of experts and managers in department of human resources in Sistan and Baluchistan government agencies. A questionnaire was used to collect the information needed research and structural equation modeling approach was used to verify the hypotheses. According to the analysis results, all hypotheses were confirmed. In other words, human resources information systems with two components of human resource information systems effects (functional, communication and development) and human resource information systems functions (strategic integration, knowledge management, staff development and predicting and planning), is positive on the effectiveness of human resources management and forecast much of the variation in the effectiveness of human resource management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • effectiveness of human resource management
  • human resources information systems
  • Structural Equation Modeling
1- جاجرمی­زاده، محسن، فروزنده دهکردی، لطف ا...، عباسی، نرگس، تدین، اعظم، (1393)، طراحی مدل بومی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر عوامل زمینه­ای، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره بیست و ششم، ص 45-62.

2- سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، (1390)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.

3- قلی پور، آرین، (1390)، مدیریت منابع انسانی، تهران: سمت.

4- کریمیان، محمد وزین، صفری، سعید، خسروی، علی، (1394)، سنجش عملکرد سازمان براساس شاخص­های مدیریت منابع انسانی با استفاده از تکنیک­های MADM فازی، مدیریت دولتی، دوره7، شماره1، صص 153-183.

5- کلانتری، خلیل، (1388)، مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی (با برنامه LISREL و SIMPLIS)، تهران: فرهنگ صبا.

6- کلاین، پل، (1380)، راهنمای آسان تحلیل عاملی، ترجمه: صدرالسادات، جلال، مینایی، اصغر، تهران: انتشارات سمت .

7- کلیدبری، حمیدرضا، گرگانی، روح ا...، رودگرنژاد، فروغ، قربانی نصر ابادی، علیرضا، (1392)، سیستم­های اطلاعات مدیریت پیشرفته، تهران: انتشارات آذرخش.

8- موسی خانی، محمد، مانیان، امیر، حسنقلی پور، طهمورث، میربهاء، امید، آبتین، عبدالعزیز، (1390)، ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمان­های دولتی ایران، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره چهاردهم، ص 41-62.

9- مهدوی، موسی، عاشوری، جواد، (1393)، بررسی اثرات کارکردی، ارتباطی و تحولی سامانه­های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان­های دولتی ایران، دوفصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم، شماره2، 141-162.

10- میرسپاسی، ناصر، (1375)، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات شروین.

11- Bal, Y., Bozkurt, S., Ertemsir, E., (2012), The Importance of Using Human Resources Information Systems (HRIS) and a Research on Determining the Success of HRIS, Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference, Celje, Slovenia.

12- Bamel, N., Bamel, U., Sahay, V., Thite, M., (2014), Usage, benefits and barriers of human resource information system in universities. journal of information and knowledge management systems, Vol. 44, No. 4, pp. 519-536, www.emeraldinsight.com /0305-5728.htm .

13- Beadles, N., Lowery, C. M., Johns, K., (2005), The Impact of Human Resource Information Systems: An Exploratory Study in the Public Sector. Communications of the IIMA, Vol. 5, Issue 4.

14- Dulebohn, J. H., Johnson, R. D., (2013), Human resource metrics and decision support: A classification framework. Human Resource Management Review, 23, pp. 71-83.

15- Hanif, M. F., (2011), Impact of Human Resource Information System (HRIS): Substituting or Enhancing HR Function, Paper Presented in 11th National Research Conference at SZABIST, ISLAMABAD.

16- Obeidat, Bader Yousef, (2012), The Relationship between Human Resource Information System (HRIS) Functions and Human Resource Management (HRM) Functionalities. Journal of Management Research, Vol. 4, No. 4.

17- Ruel, Huub J.M. at el., Bondrouk, Tanya V., Velde, M., (2006), The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry.

18- Saleem I., (2012), Impact of adopting HRIS on three tries of HRM Evidence from Developing Economy, Business Review, 7(2): 96-105.

19- Shiri, Shammy, (2012), Effectiveness of Human Resource Information System on HR Functions of the Organization-A Cross Sectional Study. US-China Education Review A 9, 830-839.

20- Snell, S.A., Stueber, D., & Lepak, D.P., (2002), Virtual HR Departments: Getting out of the Middle. In R.L. Heneman, & D.B. Greenberger, (Eds.), Human Resource Management in Virtual Organizations. Greenwich, CT: Information Age Publishing.

21- Wright, P.M. and Dyer, L., (2000), “People in e-business: new challenges, new solutions”, working paper 00-11, Center for Advanced Human Resource Studies, Cornell University, Ithaca, NY.

22- Zafar, H., (2013), Human resource information systems: Information security concerns for organizations. Human Resource Management Review, 23, pp. 105-113.