شناسایی و اولویت‌بندی شکاف‌های خدماتی موجود در بیمارستان‌‌های شهر تهران با استفاده از استانداردهای کنوریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

       استانداردهای کنوریز، برنامه جبران سهل‌انگاری‌های بالینی و دیگر خطرات بیمارستانی می‌باشد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی شکاف‌های خدماتی موجود در بیمارستان‌های شهر تهران با استفاده از استانداردهای کنوریز  در بیمارستان‌های دولتی شهر تهران می‌باشد. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان  بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش تأمین اجتماعی در شهر تهران می‌باشد. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. در مطالعه حاضر 200 پرسشنامه، بین کارکنان بیمارستان‌های ذیربط توزیع گشت. در نهایت 120 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. آزمون‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل تحلیل عاملی تاییدی، آزمونt  تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن می­باشند. نتایج نشان می‌دهد که به جز استاندارد نظام پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات، بقیه استانداردها در وضعیت نامناسب قرار دارند. با توجه به اینکه مطالعه چندانی در خصوص عنوان مقاله در کشورمان انجام نپذیرفته است، امیـد است یـافتـه­ها و پـیشنهادات مطالعه حاضـر بتـوانـد مـورد استفاده گروههای ذینفع در یمارستان­های ایران قرار گیرد و موجب ارتقاء مدیریت مخاطره در آنها گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Available Service gaps in Tehran’s hospitals using The CNORIS Standards

نویسنده [English]

  • Abolfazl Tajzadeh Namin
چکیده [English]

 The CNORIS standards are the scheme to compensate clinical as well as the other risks. The objective of this study is to identify and prioritize the available service gaps in Tehran’s hospitals using the CNORIS standards.
From the research objective, the current survey is an applied one. From the research approach, this is a descriptive one.Statistical population of this research consist from the staffs’ of governmental hospitals, under the coverage of social security in Tehran.  The instrument for collecting information is questionnaire.In the current study 200 questionnaires were distributed among the staff of the related hospitals. Finally 120 questionnaires were gathered and analyzed.The confirmatory factor analysis, one sample t test and the freedman tests are used as the statistical tests in this research.The results show, except the standards of responding to claims and suggestions, the other standards are not in an appropriate condition.Concerning not that much research is done regarding the topic of this article in our country. It is hoped the results and suggestions of this survey could be utilized by the stakeholders in Iranian hospitals and promote the risk management in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CNORIS standards
  • Medical errors
  • Hospital risks
  • Governmental hospitals

1-احمدی، بتول؛ زیودار، مریم و رفیعی، سیما، ( 1388)، میزان رضایت بیماران بستری در بیمارستان‌های تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران: مطالعه تطبیقی در سال 1388، مجله دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ، پیاورد سلامت، دوره 4، شماره 1و 2، بهار و تابستان، 44-53.

2-احمدی، مریم؛ خوشگام، معصومه و محمدپور،علی، (1386)، مطالعه تطبیقی بیمارستانی وزارت بهداشت با استانداردهای بین­المللی اعتباربخشی بیمارستانی کمیسیون مشترک، مجله پژوهشی حکیم، دوره دهم، شماره چهارم،45-52.

3-صاحب زاده، ماندانا؛ و باغبان، غلامعباس، (1385)، مقایسه استانداردهای اوژانس مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی با اصول نظام ایزو 9001  ویرایش 2000، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره سوم، شماره دوم، پائیز و زمستان، 103-110 .

4-کامل، شادپور، (1372)، استانداردها و نشانگرها در تضمین کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، معاونت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران.

5-Andersoen and Fagerhaug (1999), Root  cause analysis: Simplified tools and techniques American society for quality http:// www. npsa. Org.uk.

6-AS/NZS 4360:4 (1999), Australian/New Zealand Risk Management Standards, Standards Australia: 4.

7-Barker, K N, Flynn, E A, Pepper, G A and Bates, D W (2002), Medication Errors Observed in 36 Health Care. Archives of Internal Medicine. 162:1897-1903.

8-Bennett, S A and Stewart, N (2007), Employees' Experience of, and Attitudes Towards Team working at a National Health Service (NHS) District General Hospital. Risk Management. 9: 145-166.

9-Brady, A Redmond, R, Curtis, E, Fleming, S, Keenan, P, Malone, A and Sherrin, F (2008), Adverse events in health care: a literature review. Journal of Nursing Management. 17(2):155-164.

10-Brennan, T A, Leape, L, Laird, N M, Hebert, L, Localio, A, R, and Lawthers, A G (1991), Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: results from the Harvard Medical Practice Study I. New England Journal of Medicine: 324:370–376.

11-CNORIS (2003), Risk Management Standards for NHS Scotland. SEHD.

12-CNORIS )2003), Risk management  standards for NHS Scotland Brian Kennedy, Willis Limited Donna O’Boyle(.

13-Farell  A.M and Devaney S (2007), Making amend or making things worse? Clinical negligence reform and patient redress in England, legal studies, 7:630-648.

14-Monagle J. F, (1978), Risk management is linked with quality of care, in15- Functions, in The Hospital Medical Staff 7(5): 12-17.

16-Grayson M. A., (1980), Risk management: New focus for traditional Hospitals, 54(17): 57-58.

17-NHS HDL (2002), Corporate - Governance: Statement on Internal Control.

18-Roberts G and Holly J., (1996), Risk management in healthcare, The institute of risk management, London.