بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2061

چکیده

       اگرچه نتایج پژوهش‌ها نشان‌دهنده تأثیر چشم‌گیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمان است اما این تحقیقات تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر نوآوری را بصورت سیستمی بررسی نکرده‌اند ضمن اینکه نحوه یا فرآیند تأثیرگذاری این اقدامات بر نوآوری کاملاً شناخته شده نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سیستم کاری تعهد بالا و نوآوری سازمانی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است. کارکنان دانشی شرکت سیماران به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و تمامی 220 نفر اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و لیزرل انجام شد. پایایی ابزارهای سنجش با آزمون آلفای کرونباخ و روایی سازه با آزمون‌ تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل ساختاری استفاده شد. طبق یافته‌های این پژوهش، سیستم کاری تعهد بالا هم بصورت مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی ادراک از اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنادار می‌گذارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد تسهیم دانش بر نوآوری سازمان تأثیر مثبت و معنادار می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of High Commitment Work System on Knowledge Sharing and Organizational Innovation

چکیده [English]

Although findings of the researches indicataes that human resource management practices have significant effects on organizational innovation, the prior researches didi not apply system approach. Moreover, the process through which HRM practices affect innovation is not known well. This study aims at investigating the relation between high commitment work system and organizational innovation. This study is an applied research based on its aim and descriptive-correlative one based on the method of gathering data. Knowledge employees of Simaran company constituted the statistical population of this study. Using census sampling, 220 persons were selected as the research sample. Questionnaire was used to gather the data. Cronbach's alpha was applied for assessing the reliability of the measures.Construct validity was evaluated by confirmatory factor analysis. The hypotheses were tested by structural model. According to the results of this study, HCWS has positively significant effect on knowledge sharing both directly and through the mediating role of perceived organizational trust. Also, knowledge sharing has significantly positive effect on organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Commitment Work System
  • innovation
  • Organizational Trust
  • Knowledge Sharing
  • System Approach