بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1910

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار با تعهد سازمانی در بین پرستاران بیمارستان شهرستان زهک -در نیمه اول سال 139۳- پرداخته است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها یک تحقیق پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری 195 نفر از پرستاران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 131 نفر به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه جداگانه فرسودگی شغلی، اعتیاد به کار و تعهد سازمانی استفاده شد. داده­های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار lisrel ورژن 8.5 و با روش­های تحلیل مسیر و نمودار T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ﻧﺘﺎﻳﺞ نشان داد که فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری ندارد. همچنین اعتیاد به کار فقط بر تعهد عاطفی و هنجاری تأثیر معناداری دارد و بر تعهد مستمر پرستاران تأثیر معناداری نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Effect of job Burnout and Workaholism on Organizational Commitment (A study among nurses of the hospital in Zahak town)

چکیده [English]

The present research evaluates effect of job burnout and workaholism on organizational commitment among nurses of the hospital in Zahak town in the first half of the year 1393 (2014 A.D). The present research is applied based on objective and survey-type according to data collection method. Statistical population was 195 nurses and 131 individuals were studied according to Morgan's table by using simple random method. In order to collecting data, Tree separate questionnaires of job burnout, workaholism and organizational commitment were used. The collected data were analyzed using lisrel 8.5 software and path analysis and T diagram methods. The results indicated that job burnout has no significant effect on organizational commitment. Furthermore, workaholism has a significant effect only on normative and affective commitment but there is no significant effect on nursery continuance commitment

کلیدواژه‌ها [English]

  • job burnout
  • workaholism
  • commitment
  • nurses
  • the hospital of Zahak town