سرمایه فکری ، قابلیت یادگیری سازمانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدید در صنعت خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1905

چکیده

این تحقیق به دنبال آن است تا رابطه سرمایه انسانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدید را با در نظر گرفتن نقش میانجی­گری قابلیت یادگیری سازمانی بررسی و مدل سازی کند. در این راستا مدیران، کارشناسان و کارشناسان ارشد صنعت خودرو در ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده­اند. در این مطالعه نتایج با استفاده از مدل مسیر به دست آمده است. همچنین جهت تشریح بهتر نتایج از آزمون های استنباطی دیگری چون آزمون دوجمله ای و آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف نیز استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که سرمایه انسانی عملاً می­تواند از طریق قابلیت یادگیری سازمانی منجر به بهبود کارایی عملکرد توسعه محصول جدید شود. همچنین مدل ارائه شده در تحقیق از طرف داده ها مورد حمایت قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Areview on Human Capital, Organizational Learning Capability and New Product Development Performance Efficiency in Automobile Industry

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the relationship between human capital (HC) and new product development performance (NPDP) efficiency and in this relationship, organizational learning capability (OLC) is a mediator. Managers, super experts and experts of automobile industry in Iran are elected as statistical society. In this study, results are obtained by path model. Also for better description of results, we use other deducible statistic such as binamial test and one-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. The results of this study bode that human capital can improve NPDP efficiency by organizational learning capability. Also the provided model in this research is supported by data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • New Product Development
  • Organizational Learning Capability
  • New Product Development Efficiency