بررسی رابطه معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی در بین پرستاران بیمارستان‌های دولتی زاهدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1873

چکیده

       هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت سازمانی و فرسودگی شغلی است. روش مطالعه حاضرهمبستگی می باشد، جامعه شامل 500 نفر از پرستاران بیمارستان های دولتی زاهدان می باشد. نمونه شامل 200 نفر از پرستاران بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه معنویت سازمانی و پرسشنامه­ی فرسودگی شغلی بود. یافته­ها: برای تحلیل داده­ها از  نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد معنویت سازمانی و خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه منفی و معنی­دار در سطح 99/0وجود دارد، فقط بین بعد مسخ شخصیت و احساس همبستگی با همکاران رابطه­ای مشاهده نشد. رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد معنویت سازمانی و عملکرد شخصی در سطح 99/0وجود داشت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که بعد همسویی با اهداف سازمان به میزان %3/20 واریانس را برای خستگی عاطفی تبیین کرد و همین بعد به میزان %2/7 واریانس را برای بعد مسخ شخصیت تبیین کرد. نمرات کلی معنویت سازمانی هم به میزان% 3/20 واریانس را برای عملکرد فردی تبیین کرد. نتایج نشان داد هر چقدر میزان معنویت سازمانی بالاتر باشد میزان خستگی عاطفی و مسخ شخصیت کاهش می یابد اما با افزایش معنویت سازمانی عملکرد فردی پرستاران افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Relationship Between Organizational Spirituality and Job Burnout in Nurses of Governmental Hospitals of Zahedan City

چکیده [English]

The purpose of present study was to investigate the relationship between organizational spirituality and job burnout in nurses of governmental hospitals of Zahedan city. The population of this study was consisted of 500 nurses that 200 of them were selected through accessible sampling method as sample for this study. Organizational spirituality and Job Burnout Questionnaires were used to collect the data. For analyzing the data Pearson correlation coefficient and multiple stepwise regression were applied. Results revealed that there was significant negative correlation between organizational spirituality dimensions and emotional exhaustion and depersonalization (p<.01), but there was no significant correlation between depersonalization and sense of community. There was a significant positive correlation between organization spirituality dimensions and personal accomplishment (p<.01). Results of multiple stepwise regression demonstrated that alignment with organization's values explained 20.3% of the variance in emotional exhaustion and, moreover, this dimension explained 7.2% of the variance in depersonalization. Overall scores of organizational spirituality explained 20.3% of the variance in personal accomplishment. Eventually, results revealed that by increasing the amount of organizational spirituality the amount of emotional exhaustion and depersonalization decrease and organizational spirituality increases the amount of personal accomplishment of nurses.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Spirituality
  • job burnout
  • nurses