بررسی تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی و عملکرد کاربران(مطالعه صنعت خودروسازی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1868

چکیده

        در این مطالعه نقش عوامل‌شناختی و اجتماعی در استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و پیامد‌های عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق بر خلاف نظریات مطرح در پذیرش سیستم‌‌های اطلاعاتی، که بر یک گروه از عوامل‌شناختی یا عوامل‌اجتماعی مبتنی هستند، هر دو گروه این عوامل  ترکیب شده­اند. مدل تحقیق، مبتنی بر نظریة تناسب وظیفه-فناوری و نظریة ساختاردهی انطباقی است که آن را می­توان مدلی فنی-اجتماعی در نظر گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری- بوده است. داده‌‌ها‌ی تجربی از 186 کاربر سیستم‌‌های اطلاعاتی از 16 شرکت فعال در صنعت خودروسازی ایران گردآوری شده است. روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه‌بندی شده است. یافته‌‌ها‌ی تحقیق نشان می‌دهد که مدل تحقیق برازش مناسبی داشته و هر دو گروه عوامل اجتماعی و شناختی تأثیری مستقیم بر بهره­برداری از سیستم­‌های اطلاعاتی و عملکرد کاربران دارند. تأثیر عوامل‌اجتماعی بیشتر از عوامل‌شناختی بوده است. همچنین، بهره­برداری از سیستم‌‌های اطلاعاتی بر عملکرد شخصی و یادگیری کارکنان اثرگذار شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Effects of Cognitive and Social Factors on Information Systems' Utilization and Users' Performance (case study: Iran automobile industry)

چکیده [English]

In this study the role of
cognitive and social factors in utilization of information sysyems (IS) and
performance outcomes are examined. Unlike common studies in information
systems' acceptance which are based on one of cognitive factors or social ones,
in this study both of these groups of factors are merged. The research model of
this study is based on Task- Technology Fit (TTF) theory and Adaptive Structuration Theory (AST) which
can be considered as a socio-technical model. This is a descriptive correlation
research based on Structural Equation Model (SEM). The data are gathered from
186 users of information systems from 16 companies working in Iran automobile
industry. Also, the sampling method is stratified random.The
results of this study indicate the goodness of fit for the model of research
and both groups of social and cognitive factors have direct impact on
information systems' utilization and users' performance. Social factors have
greater impact in comparison to cognitive factors. Moreover, information
systems' utilization is known to have positive effect on individual performance
and learning of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Factors
  • Individual Performance
  • Information Systems
  • Social Factors