تأثیر مدیریت دانش درانتقال فناوری با میانجی‌گری توانمندی تکنولوژیک وتوانمندی دانشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1756

چکیده

       هدف تحقیق شناسایی عوامل تکنولوژیک و دانشی موثر بر طراحی و جذب فناوری در مراکز دانش بنیان و صنایع تولیدی و بررسی تأثیر مدیریت دانش بر هر یک از این عوامل و انتقال موفق فناوری  می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی می­باشد، همچنین از بعد روش گردآوری    داده­ها، از نوع تحقیق پیمایشی(میدانی)می­باشد. در این تحقیق  با استفاده از روش تصادفی ساده تعداد 151نفر از فعالان در عرصه انتقال فناوری به عنوان نمونه از بین 28گروه علمی وتحقیقی از 4دانشگاه و تعداد277 نفر نیز از بین 16 صنعت تولیدی بزرگ واقع در شهرک­های صنعتی استان اصفهان انتخاب شدند.داده­های تحقیق از طریق پرسشنامه گردآوری شد. برای روایی­سنجی از روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی و برای پایایی سنجی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت بررسی روابط بین متغییرهای تحقیق و بررسی فرضیات از مدلسازی معادلات ساختاری باکمک نرم­افزار spssوAmos استفاده شده است . در نتایج تحقیق مشخص گردید رابطه مثبت و معنی­داری بین مدیریت دانش و انتقال موفق  فناوری  وجود دارد . مدیریت دانش تنها در مراکز دانش بنیان ، اثر مستقیم بر انتقال موفق فناوری دارد. همچنین  مدیریت دانش بواسطه متغیرهای میانجیگر، توانمندی دانشی و توانمندی تکنولوژیک ، بیشترین تأثیر را  بر جذب فناوری در صنایع تولیدی مورد مطالعه دارد درصورتی­که در مراکز دانش بنیان تنها از طریق متغیر میانجیگر توانمندی دانشی بیشترین تأثیر را بر طراحی و انتقال موفق فناوری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Management to Successful Technology Transfer with Mediating of Technological and Knowledge Capability

چکیده [English]

The aim of the research is to identify technological and knowledge factors effective in designing and absorbing technology in knowledge-based centers and so manufacturing industries, in addition to survey the effect of knowledge management on each factor, via successful technology transfer. The research method is descriptive of correlation type. In this research, using a simple stochastic method,151 active people in technology transfer were selected from among 28 scientific and research group from among 4 university and 277 were selected from among 16 large production industries in industrial towns in Isfahan Province. The data for the research were collected through questionnaires. Confirmed construct and factorial analysis were used to determine the validity, and for reliability, Chronbach alpha was employed. In order to study the relationship between research variables and to study hypotheses, the modeling of structural equations has been used with the help of SPSS and AMOS software. Findings indicate that there is a positive and significant relationship between knowledge management and successful technology transfer. However, knowledge management directly affects successful technology transfer only in knowledge-based centers. Likewise, Knowledge management has the most effect on successful absorbing and transfer of technology in manufacturing industries under study through mediating variable of knowledge capability (72%) and technological capability (42%), respectively, but as a mediating variable, knowledge management has the highest impact on successful technology transfer in knowledge-based centers only through knowledge capability(31%) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • organizational capability
  • technological capability
  • knowledge capability
  • Technology transfer