ارزیابی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1754

چکیده

       هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فرایندی و زیر ساختی مدیریت دانش بر چابکی سازمانی است. روش تحقیق ، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه­ی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه می­باشد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 204 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. داده­های تحقیق پس از جمع­آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که : اثر مستقیم بعد فرآیندی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمانی (35/0) در سطح 01/0 مثبت و معنی­دار است. اثر مستقیم بعد زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمانی نیز (29/0) در سطح 05/0 مثبت و معنی­دار است. هم چنین نتایج نشان داد که بیشترین تأثیرپذیری اقدامات چابکی از عناصر زیر ساختی مدیریت دانش از بعد ماهیت سازمان(شایستگی، فرهنگ سازمانی، طبقه­بندی وظایف) و از عناصر فرایندی مدیریت دانش از بعد انتقال و  به‌ کارگیری دانش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Impact of Knowledge Management Processes and Infrastructure on Organizational Agility

چکیده [English]

The purpose of this study is investigate the effect of knowledge management processes and infrastructure on organizational agility. The current research method regarding to the intrinsic, is descriptive and survey and Research projects used, was based on Structural equations model. The sample was 204 All faculty members which they selected by randomly according to faculty. Data were gathered through questionnaires, After gathering the research data, data were analyzed by SPSS and LISREL Soft wars. The attained results revealed that: The direct effect of processes knowledge management on organizational agility (0.35) Level 0.01 positive and significant. The direct effect of infrastructure knowledge management on organizational agility (0.29) Level 0.05 is positive and significant. Also, the results showed that the greatest influence Agility elements of knowledge management infrastructure elements (merit, organizational culture, Classification tasks) and of knowledge management processes elements the transfer and application of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Agility
  • Knowledge Management
  • Infrastructure
  • Process
  • faculty