توسعه روشی جامع برای تصمیم‏گیری چندشاخصه غیرقطعی مبتنی برتحلیل رابطه ای خاکستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1753

چکیده

       مواجهه با مسائل پیچیده دنیای امروز که دربرگیرنده شاخص‏های متعدد کمّی و کیفی با جنس‏های متفاوت است، مستلزم بکارگیری روش‏های جامعی است که حالات مختلف این‏گونه مسائل را دربرگیرند. «تصمیم‏گیری چندشاخصه» بیش از پنج دهه است که در فرآیند تصمیم‏سازی، مدیران را یاری نموده است و مطمئناً در دهه‏های آینده نیز با بهبودهایی که در آن متصور است در حوزه‏های مختلف عمومی و تخصصی مدیریت کاربرد خواهد داشت. روش‏های مختلفی برای ارزیابی و رتبه‏بندی گزینه‏ها و بهینه‏سازی تصمیم از منظر شاخص‏های چندگانه در ادبیات تئوری تصمیم‏گیری توسعه یافته است. بکارگیری روش‏های عدم قطعیت مانند تئوری فازی و تئوری سیستم‏های خاکستری، امکان درنظرگرفتن شاخص‏های کیفی یا غیرقطعی را در مسائل تصمیم‏گیری چندشاخصه فراهم ساخته است. روش‏های مختلف نرمال‏سازی ماتریس تصمیم نیز به منظور بی‏بُعد سازی شاخص‏های مثبت(هرچه بیشتر بهتر) و منفی (هرچه کمتر بهتر) به‏ کار گرفته شده­اند. این پژوهش با استفاده از «تحلیل رابطه­ای خاکستری» به عنوان یکی از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چندشاخصه و از طریق بکارگیری اعداد خاکستری در کنار اعداد قطعی در ماتریس تصمیم‏گیری، امکان درنظرگرفتن هم‏زمان شاخص‏های کیفی و کمّی را فراهم می‏سازد؛ و از سوی دیگر با ارائه بهبودهایی در روش‏های نرمال‏سازی موجود، بی‏بُعدسازی شاخص‏های بهینه (دارای مقدار مطلوب از پیش تعیین شده) در کنار شاخص‏های مثبت و منفی را امکان‏پذیر می­نماید. بنابراین در این پژوهش، روشی جامع برای تصمیم‏گیری چندشاخصه ارائه شده است که امکان در نظر گرفتن اولاً شاخص‏های کمّی و کیفی و ثانیاً شاخص‏های بهینه، مثبت و منفی را به ‏طور هم‏زمان داراست. در پایان به منظور تشریح روش ارائه شده، یک مثال کاربردی گام به گام پیاده‏سازی و نتایج آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Generalized Grey Relational Analysis Methodology

چکیده [English]

Grey
relational analysis (GRA) method has been widely applied in solving multiple
attribute decision making (MADM) problems. We extend the existing GRA
literature by proposing a generalized methodology which provides normalization
functions for the benefit, optimum and cost-type attributes and enables
decision makers to consider both deterministic and non-deterministic attributes
simultaneously. Also, a numerical example was solved in order to obtain
illustrative results

کلیدواژه‌ها [English]

  • grey systems theory
  • grey relational analysis
  • MADM
  • optimum-type criteria