بررسی رابطه معنویت محیط کاری و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1360

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطۀ میان ابعاد معنویت محیط کاری(احساس تعلق و وابستگی به گروه، همسویی ارزش های فردی و سازمانی، معناداری در کار) و ادراک کارکنان از ویژگی مدیرانشان براساس چهار مولفه رهبری خدمتگزار (خدمت­رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی) می­باشد. برای سنجش مولفه­های خدمتگزاری از پرسشنامه محقق ساخته (قلی پور و همکاران،1388) استفاده شد و به منظور سنجش معنویت محیط کاری، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه­ای طراحی شد.
بعد از طراحی فرضیه های تحقیق، در پژوهشی پیمایشی126پرسشنامه جمع­آوری شد که به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل معادلات ساختاری، آزمون میانگین یک جامعه آماری و تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد که نتایج نشان دهنده این است که بین ارزیابی کارکنان از جو سازمان بر اساس مولفه­های معنویت در محیط کار و ارزیابی مدیرانشان بر اساس مولفه­های خدمتگزاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد لذا می­توان انتظار داشت با بهبود معنویت در محیط کار ارزش های خدمتگزاری در رهبران تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Workplace Spirituality Effect on Employee Perception of Servant Leadership

چکیده [English]

The paper aim to study the impact of 3 dimensions of workplace spirituality (meaningful work, sense of community and Alignment with the Organization’s Values) on employees perception of servant leadership constituents (service, humility, trusty and love). Using exploratory and confirmative factor analysis a scale is built for measuring workplace spirtuality and servant leadership is measured applying (Gholipour et al ,1388)scales and questionnaire.
Then in a metrical research,126 questionnaires were collected and Pearson correlation coefficient, Structural Equation, Friedman analysis and t- test is applied for data analysis. Results show significant relationship between employee in workplace spirituality and perception of leaders in servant leadership. Therefore betterment of work spirtuality will form and foster leaders servant values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Workplace Spirtuality
  • Servant ship
  • Servant Leadership