ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1356

چکیده

  با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونی‌ها در عصر ارتباطات و اطلاعات و بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن تغییرات، آن‌چه کشورها را جهت افزایش بهره‌وری و پیشرفت مدد می‌رساند، استفاده از فرصت‌ها در رقابت با سایرکشورهاست که با بهبود، خلاقیت و نوآوری درسازمان‌ها میسر می‌گردد. با رشد چشم‌گیر تکنولوژی، بحث فناوری اطلاعات با کاربردی گسترده‌تر، از جمله استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری متناسب با سازمان و فعالیت آن، مورد استقبال تمامی بخش‌های صنعتی و خدماتی قرار گرفته است. ERP یکی از بسته‌های نرم‌افزاری مدیریتی است که با جمع‌آوری تمامی داده‌های موجود سازمان در یک پایگاه‌داده، باعث یکپارچگی جریان اطلاعات در واحدهای مختلف سازمان می‌شود. بنابراین این تحقیق با هدف کلی ارزیابی آثار استقرار سیستمERP بر نوآوری سازمانی شکل گرفته است. لذا با تعیین یکپارچه‌سازی، پیکربندی، انطباق و آموزش کارکنان به‌عنوان مؤلفه‌های استقرار سیستمERP و مؤلفه‌هایی در سه حوزه‌ی مدیریت و رهبری، ساختار و نیروی انسانی به منظور سنجش نوآوری، پرسشنامه‌ای با روایی مناسب و پایایی 85/0 تهیه و بین جامعه‌ی آماری متشکل از اعضای یک واحد تولیدی کف‌پوش صنعتی به تعداد 110 نفر توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و روش‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه، نشان داد که به‌طورکلی استقرار سیستم ERP بر نوآوری سازمانی تأثیرگذار است و سایر فرضیه‌ها نیز مبنی بر تأثیرگذاری هرکدام از مؤلفه‌های استقرار سیستم ERP بر نوآوری سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. به‌علاوه در سازمان مورد مطالعه پیکربندی و انطباق سیستم ERP، به‌عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه‌ها بر نوآوری سازمانی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Enterprise Resource Planning Implementation On Organizational Innovation

چکیده [English]

Considering the increasing pace of developments and changes in current age of communication and information as well as the instability and unpredictability of these changes, what helps nations to improve and increase productivity is using opportunities to compete with other countries; this is met through improvement, creativity, and innovation in organizations. Due to significant growth of technology, information technology (IT) issue in wider applications - for example the use of software packages related to organizations and their activities - has been considered by all industrial and service sectors. Enterprise Resource Planning (ERP) System is a managerial software package which integrates information flow in various units of organization through collecting all data in a database. The overall goal of this research is evaluating the effects of ERP system establishment on organizational innovation. Considering integration, configuration, adaptation, and staff training as component of ERP system establishment as well as management and leadership, structure, and human resource as three components of organizational innovation, a questionnaire with appropriate validity and reliability of 0.85 was developed. Questionnaires were distributed among the staff in a manufacturing unit of industrial flooring including 110 individuals as research population. Results achieved by Pearson correlation test, linear regression test, and multiple regression test in SPSS software showed that establishment of ERP system generally affects on organizational innovation; and all sub-hypotheses based on affecting each components of ERP system on organizational innovation were confirmed. Also, configuration and adaptation of ERP system were detected as the most influential factors on organizational innovation in studied organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Innovation
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Integration
  • Configuration
  • Compliance
  • Training of staff