پژوهش های مدیریت عمومی (JMR) - مقالات آماده انتشار